Debiuty Filozoficzne

Zarząd Oddziału Warszawskiego

Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

z radością ogłasza konkurs

Debiuty Filozoficzne.

Najlepsze prace pisemne z zakresu filozofii przygotowane przez studentów lub uczniów zostaną nagrodzone i opublikowane na łamach Ruchu Filozoficznego.

W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które w czasie trwania konkursu uczęszczają do szkół lub studiują na uczelniach wyższych znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego.

Zagadnienia konkursowe to:

 • Tradycje polskiej myśli filozoficznej i ich wpływ na współczesność
 • Wielokulturowość – wyzwanie czy problem?
 • Filozofowanie a współczesna kultura polska
 • Pojęcie informacji wyłożone logicznie lub filozoficznie
 • Sprawiedliwość społeczna – potrzeba czy zbytek?
 • Logiki nieklasyczne jako narzędzia poznania filozoficznego
 • Filozoficzne konsekwencje neodarwinizmu
 • Podstawy współczesnej moralności – relatywizm a absolutyzm aksjologiczny

Prace należy zgłaszać do dnia 31 stycznia 2013 roku do godziny 2400.

Szczegóły znajdują się w:
Regulamin Debiuty Filozoficzne

Referat dra Witka

Dzięki uprzejmości dra Witka przedstawiam tekst jego wystąpienia, które zostało wygłoszone w trakcie ostatniego spotkania Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Koło Witruwiusza- próba interpretacji i przezwyciężenia filozofii F.Nietzsche’go

Październikowe spotkanie Oddziału Warszawskiego PTF

Zarząd Oddziału
Warszawskiego Polskiego
Towarzystwa Filozoficznego

uprzejmie zaprasza
8 października 2012 roku (poniedziałek)
o godzinie 1715 na referat pt.

Symbolika koła Witruwiusza
– próba interpretacji i przezwyciężenia filozofii Nietzschego

 Referat przedstawi:
dr Ireneusz Witek
Polskie Towarzystwo Filozoficzne

Abstrakt:
Cz. I. Interpretacja Koło Witruwiusza – symbolika koła
– związek podstawowych pojęć: Wola Mocy-przeciwieństwa.
Nihilizm. Dwa pojęcia nicości. Śmierć- narodziny Boga.
Przewartościowanie wszystkich wartości. Nadczłowiek. Wieczny Powrót Tego Samego. Wielka polityka.

 Cz. II.
Przezwyciężenie (dopełnienie) filozofii Nietzschego.
Zarys teorii omnizmu – w stronę meontologii ?

Spotkanie odbędzie się
w Sali nr 109 (d. 13) im. Kazimierza Ajdukiewicza
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
przy Krakowskim Przedmieściu 3

Z wyrazami szacunku,
Jacek Wolski
sekretarz PTF – O/W-wa

 

Reportaż fotograficzny ze spotkania czerwcowego Oddziału Warszawskiego

Dzięki uprzejmości Pana Króla, członka PTF,  przedstawiam kilka zdjęć wykonanych w trakcie ostatniego spotkania Oddziału Warszawskiego przed przerwą wakacyjną.

Reportaż fotograficzny z Nadzwyczajnego Spotkania Oddziału Warszawskiego

Dzięki uprzejmości Pana Zygmunta Króla, możliwe jest zamieszczenie poniższego reportażu fotograficznego z Nadzwyczajnego Spotkania Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Korespondencja z „Ruchem Filozoficznym”

Polskie Towarzystwo Filozoficzne od 1911 roku publikuje kwartalnik Ruch Filozoficzny, w którym zamieszcza informacje o najważniejszych wydarzeniach w środowisku filozoficznym.

Są to:

 1. sprawozdania z konferencji (do ok. 10 stron),
 2. artykuły – ważniejsze odczyty (ok. 15 stron);
 3. krótkie autoreferaty z odczytów (do ok. 5 stron);
 4. ecenzje ważnych książek;
 5. inne ważne informacje (np. nadanie honorowego doktoratu, jubileusz koryfeusza) krótko ujęte;
 6. informacje o zgonach i mniejsze lub większe informacje biograficzne. Większe – w przypadku zgonu ważnej postaci;
 7. zapowiedzi planowanych konferencji i innych ważnych spotkań (ze znacznym wyprzedzeniem – bo to kwartalnik).

Gorąco zachęcamy Państwa do nadsyłania materiałów dokumentujących ruch filozoficznej myśli w naszym środowisku.

Za publikację artykułu w Ruchu Filozoficznym otrzymuje się 6 punktów.
Wszystkie informacje o ilości stron są orientacyjne.

Materiały prosimy nadsyłać do mgra Kazimierza Czarnoty – warszawskiego korespondenta Ruchu Filozoficznego na adres: arba4@wp.pl.

Czerwcowe spotkanie Oddziału Warszawskiego

Zarząd
Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza
11 czerwca 2012 roku (poniedziałek)
o godzinie 1715
na wykład pt.

Prawda jako wartość w nauce

Wykład wygłosi:
prof. dr hab. Barbara Tuchańska
Instytut Filozofii
Uniwersytetu Łódzkiego

Abstrakt:
Podstawą moich rozważań jest ontologia Heideggera, zmodyfikowana w taki sposób, by stała się hermeneutyczną ontologią społeczno-historyczną, uwzględniającą bycie wspólnotowe i aksjologiczne ustrukturowanie bycia. W takiej ontologii akty poznawcze można umieścić nie tylko w języku, w dialogu i w kole hermeneutycznym, ale także w sytuacji społeczno-historycznej, a wartości można rozważać zarówno w ujęciu ontologicznym, jak i ontycznym.

Ujęcie ontologiczne wymaga rozjaśnienia sytuacji aksjologicznej jednostki i wspólnoty, ujęcie ontyczne – analizy indywidualnego przeżywania wartości, normatywnego wymiaru relacji społecznych i normatywno-instytucjonalnego wymiaru praktyki społecznej.

W nauce prawda ujęta jako wartość jest korelatem indywidualnych aktów zaangażowania i brania na siebie odpowiedzialności za prawdę (rozumianą jako prawdziwość czy prawdomówność), relacji między badaczami kształtowanych przez zaufanie oraz instytucji społecznych stojących na straży prawdziwości i wymuszających dążenie do niej. Z racji konstytutywnej roli prawdy praktyka naukowa ukazuje się jako poznawcza praktyka prawdziwościowa, a jej bycie jako bycie-w-prawdzie-i-w-nieprawdzie.

Spotkanie odbędzie się
w Sali nr 109 (d. 13) im. Kazimierza Ajdukiewicza
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
przy Krakowskim Przedmieściu 3

Wstęp wolny !!

Nadzwyczajne spotkanie Oddziału Warszawskiego

Zarząd
Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza
29 maja 2012 roku (wtorek)
o godzinie 17:15
 na     n a d z w y c z a j n e    s p o t k a n i e

w Pałacu Staszica.

Wykład pt.

Od Logosu do Trójcy Świętej.

Rozwój hellenistyczno-judeo-chrześcijańskich wierzeń religijnych od Pitagorasa do Tertuliana 

wygłosi:
prof. Marian Hillar, M.D., Ph.D.

Profesor filozofii i studiów religijnych w Texas Southern University w Houston (USA), gdzie jest także dyrektorem Center for Philosophy and Socinian Studies (placówki badawczej rozwijającej w USA studia nad myślą Braci Polskich i socynianizmem).

Założyciel i redaktor naczelny czasopisma „Essays in the Philosophy of Humanism” wydawanego przez American Humanist Association. Jest autorem licznych publikacji z zakresu historii filozofii, rozwoju idei wolności sumienia i rozdziału religii od państwa. Tłumacz na j. angielski i wydawca pism Michała Serveta.

Członek American Philosophical Association, American Academy of Religion, Servetus International Society. Jest absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku. Mieszka w USA, gdzie prowadzi swoje prace naukowe, zawodowo związany z amerykańskim szkolnictwem wyższym.

W 2012 roku wydawnictwo Cambridge University Press opublikowało książkę Prof. M. Hillara przyjętą w środowiskach naukowych z dużym zainteresowaniem: – „From Logos to Trinity. The Evolution of Religious Beliefs from Pythagoras to Tertulian” (Od Logosu do Trójcy Świętej. Ewolucja wierzeń religijnych od Pitagorasa do Tertuliana).

UWAGA!!! ZMIANA!!! UWAGA !!!

Dzięki uprzejmości Instytutu Filozofii i Socjologii PAN,
spotkanie odbędzie się
w Sali nr 154 (I piętro, lewe schody) Pałacu Staszica
przy Nowy Świat 72/74

WSTĘP WOLNY

Z wyrazami szacunku,
mgr Jacek Wolski
sekretarz
Oddział Warszawski PTF