Grudniowe spotkanie Oddziału Warszawskiego PTF

Zarząd Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza
10 grudnia 2012 roku (poniedziałek)
o godzinie 1715
na referat pt.


Antycypacyjne mechanizmy reprezentacyjne:

od cybernetyki po kognitywistykę

Referat przedstawi:

dr Marcin Miłkowski

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Streszczenie:
Jednym z podstawowych przedmiotów teoretycznych w psychologii, etologii i
kognitywistyce jest reprezentacja umysłowa. W moim wystąpieniu zamierzam
skupić się na koncepcji reprezentacji, którą można określić mianem
„antycypacyjnej”. Zrekonstruuję jej podstawowe założenia, posługując się
własną koncepcją mechanizmów reprezentacyjnych. Będę pokazywać, że
antycypacyjne mechanizmy tego rodzaju są jedną, ale nie jedyną możliwą
realizacją mechanizmów reprezentacyjnych w systemach poznawczych.
Najkrócej teorię tę można streścić w tezie, że reprezentacje służą przede
wszystkim do przewidywania stanów przyszłych i determinują repertuar
potencjalnych zachowań systemu poznawczego.

Zarys koncepcji antycypacyjnych mechanizmów reprezentacyjnych po raz
pierwszy pojawił się w pracach autorów zbliżonych do cybernetyki i
behawioryzmu metodologicznego (zwłaszcza D. MacKaya), choć jej źródła
tkwią już w pragmatyzmie C. Peirce’a. Koncepcja ta wpłynęła też na wczesną
koncepcję reprezentacji D. Dennetta, a także na sensomotoryczne teorie
widzenia A. Noe i K. O’Regana. Jej założenia podzielane są też przez
zwolenników teorii reprezentacji jako przewodnika w działaniu (G.
Rosenbergg, M. Anderson). Rozwijana była też przez R. Rosena, biologa
teoretycznego i przedstawiciela teorii systemów. Na gruncie polskim, w
odniesieniu do emocji, teorii antycypacyjnej bronił niedawno D. Wiener. W
kognitywistyce współczesnej najbardziej wyrazistą obronę teorii
antycypacyjnej – w odniesieniu do procesów poznawczych – przedstawił w
ostatnich latach A. Clark.

Przedstawię zrąb teorii antycypacyjnej oraz kilka przykładów mechanizmów
antycypacyjnych, zaczerpniętych zarówno z prac biologów, jak i
kognitywistów.

Spotkanie odbędzie się
w Sali nr 109 (d. 13) im. Kazimierza Ajdukiewicza
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
przy Krakowskim Przedmieściu 3

Z wyrazami szacunku,
mgr Jacek Wolski
sekretarz PTF – O/W-wa