Lutowe spotkanie Oddziału Warszawskiego PTF

Zarząd Oddziału Warszawskiego

Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza
18 lutego 2013 roku (poniedziałek)
o godzinie 1715
na wykład pt.

O sposobie istnienia przedmiotów przedstawianych w poezji

Wykład przedstawi:

dr Adam Górniak

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Streszczenie:
Wykład jest próbą analizy ontologicznej struktury obiektów, które stanowiąc „świat” poezji są nosicielami wartości estetycznych. Ich szczególna „istota” i ich „realność” nie jest jednak odbitką przedmiotów z realnego świata jedynie opisanych w specyficzny sposób. Autonomia „bytów” estetycznych jest uzyskana poprzez wykreowanie tzw. sytuacji poetyckiej. Jest nią taki swoisty splot relacji realnych i myślnych, że ukazuje ona aksjologiczną doniosłość pewnych sytuacji życiowych.

Spotkanie odbędzie się
w Sali nr 109 (d. 13) im. Kazimierza Ajdukiewicza
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
przy Krakowskim Przedmieściu 3

Z wyrazami szacunku,
mgr Jacek Wolski
sekretarz PTF – O/W-wa

Odczyt prof. Shunsuke Yatabe

Dnia 14 stycznia 2013 roku

o godz. 11.30-13.00

w Sali 205 (bud. Stary BUW) odbędzie się odczyt

Shunsuke Yatabe

z National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) z Japonii

na temat

PARADOKSY LOGICZNE

PARADOKS YABLO

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

na podstawie informacji przesłanych przez prof. Mieczysława Omyłę

Spotkanie z Książką Instytutu Filozofii i Socjologii APS

Dr Marta Cobel-Tokarska, w imieniu Katedry Socjologii Kultury IFiS APS, zaprasza na trzecie w tym roku akademickim Spotkanie z Książką Instytutu Filozofii i Socjologii APS.

Spotkanie będzie poświęcone książce Anny Drabarek „Wartości w demokracji” (Warszawa, AON, 2012) i odbędzie się w Akademii Pedagogiki Specjalnej, we wtorek 15 stycznia o godzinie 15.30.

Szczegóły w załączniku

Doroczne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego PTF

Zarząd Oddziału Warszawskiego

Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

informuje i serdecznie zaprasza

14 stycznia 2013 roku (poniedziałek)
o godzinie 1700 (termin pierwszy)
lub o godzinie 1715 (termin drugi)

na Walne Zebranie Oddziału Warszawskiego

 

 

Po Zebraniu,

mgr Zygmunt Król wygłosi referat

pt. Indeterminizm i determinizm

Spotkanie i zebranie odbędzie się
w Sali nr 109 (d. 13) im. Kazimierza Ajdukiewicza
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
przy Krakowskim Przedmieściu 3
 Obecność obowiązkowa !!

Plan Walnego Zebrania Oddziału Warszawskiego

1. Otwarcie Zebrania Sprawozdawczego Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego przez przewodniczącego Zarządu 2. Wybór przewodniczącego Zebrania, protokolanta i  komisji skrutacyjnej. Przyjęcie planu Zebrania.
3. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Oddziału i  Komisji Rewizyjnej Oddziału. Dyskusja.
4. Głosowanie w  sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału
5. Przedstawienie kandydatur i  wybór delegatów (pięć osób) na Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w dniu 8 lutego 2012 roku
6. Dyskusja nad planami pracy Oddziału w 2013 roku
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie Zebrania

Fotoreportaż z nadzwyczajnego i uroczystego spotkania z okazji 90-tych urodzin prof. dr hab. Andrzeja Grzegorczyka

Dzięki uprzejmości kol. Króla, przedstawiam fotoreportaż z listopadowego wydarzenia w stołecznym życiu filozoficznym.

 

Grudniowe spotkanie Oddziału Warszawskiego PTF

Zarząd Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza
10 grudnia 2012 roku (poniedziałek)
o godzinie 1715
na referat pt.


Antycypacyjne mechanizmy reprezentacyjne:

od cybernetyki po kognitywistykę

Referat przedstawi:

dr Marcin Miłkowski

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Streszczenie:
Jednym z podstawowych przedmiotów teoretycznych w psychologii, etologii i
kognitywistyce jest reprezentacja umysłowa. W moim wystąpieniu zamierzam
skupić się na koncepcji reprezentacji, którą można określić mianem
„antycypacyjnej”. Zrekonstruuję jej podstawowe założenia, posługując się
własną koncepcją mechanizmów reprezentacyjnych. Będę pokazywać, że
antycypacyjne mechanizmy tego rodzaju są jedną, ale nie jedyną możliwą
realizacją mechanizmów reprezentacyjnych w systemach poznawczych.
Najkrócej teorię tę można streścić w tezie, że reprezentacje służą przede
wszystkim do przewidywania stanów przyszłych i determinują repertuar
potencjalnych zachowań systemu poznawczego.

Zarys koncepcji antycypacyjnych mechanizmów reprezentacyjnych po raz
pierwszy pojawił się w pracach autorów zbliżonych do cybernetyki i
behawioryzmu metodologicznego (zwłaszcza D. MacKaya), choć jej źródła
tkwią już w pragmatyzmie C. Peirce’a. Koncepcja ta wpłynęła też na wczesną
koncepcję reprezentacji D. Dennetta, a także na sensomotoryczne teorie
widzenia A. Noe i K. O’Regana. Jej założenia podzielane są też przez
zwolenników teorii reprezentacji jako przewodnika w działaniu (G.
Rosenbergg, M. Anderson). Rozwijana była też przez R. Rosena, biologa
teoretycznego i przedstawiciela teorii systemów. Na gruncie polskim, w
odniesieniu do emocji, teorii antycypacyjnej bronił niedawno D. Wiener. W
kognitywistyce współczesnej najbardziej wyrazistą obronę teorii
antycypacyjnej – w odniesieniu do procesów poznawczych – przedstawił w
ostatnich latach A. Clark.

Przedstawię zrąb teorii antycypacyjnej oraz kilka przykładów mechanizmów
antycypacyjnych, zaczerpniętych zarówno z prac biologów, jak i
kognitywistów.

Spotkanie odbędzie się
w Sali nr 109 (d. 13) im. Kazimierza Ajdukiewicza
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
przy Krakowskim Przedmieściu 3

Z wyrazami szacunku,
mgr Jacek Wolski
sekretarz PTF – O/W-wa