Doroczne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego PTF

Zarząd Oddziału Warszawskiego

Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

informuje i serdecznie zaprasza

14 stycznia 2013 roku (poniedziałek)
o godzinie 1700 (termin pierwszy)
lub o godzinie 1715 (termin drugi)

na Walne Zebranie Oddziału Warszawskiego

 

 

Po Zebraniu,

mgr Zygmunt Król wygłosi referat

pt. Indeterminizm i determinizm

Spotkanie i zebranie odbędzie się
w Sali nr 109 (d. 13) im. Kazimierza Ajdukiewicza
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
przy Krakowskim Przedmieściu 3
 Obecność obowiązkowa !!

Plan Walnego Zebrania Oddziału Warszawskiego

1. Otwarcie Zebrania Sprawozdawczego Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego przez przewodniczącego Zarządu 2. Wybór przewodniczącego Zebrania, protokolanta i  komisji skrutacyjnej. Przyjęcie planu Zebrania.
3. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Oddziału i  Komisji Rewizyjnej Oddziału. Dyskusja.
4. Głosowanie w  sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału
5. Przedstawienie kandydatur i  wybór delegatów (pięć osób) na Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w dniu 8 lutego 2012 roku
6. Dyskusja nad planami pracy Oddziału w 2013 roku
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie Zebrania

Fotoreportaż z nadzwyczajnego i uroczystego spotkania z okazji 90-tych urodzin prof. dr hab. Andrzeja Grzegorczyka

Dzięki uprzejmości kol. Króla, przedstawiam fotoreportaż z listopadowego wydarzenia w stołecznym życiu filozoficznym.

 

Grudniowe spotkanie Oddziału Warszawskiego PTF

Zarząd Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza
10 grudnia 2012 roku (poniedziałek)
o godzinie 1715
na referat pt.


Antycypacyjne mechanizmy reprezentacyjne:

od cybernetyki po kognitywistykę

Referat przedstawi:

dr Marcin Miłkowski

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Streszczenie:
Jednym z podstawowych przedmiotów teoretycznych w psychologii, etologii i
kognitywistyce jest reprezentacja umysłowa. W moim wystąpieniu zamierzam
skupić się na koncepcji reprezentacji, którą można określić mianem
„antycypacyjnej”. Zrekonstruuję jej podstawowe założenia, posługując się
własną koncepcją mechanizmów reprezentacyjnych. Będę pokazywać, że
antycypacyjne mechanizmy tego rodzaju są jedną, ale nie jedyną możliwą
realizacją mechanizmów reprezentacyjnych w systemach poznawczych.
Najkrócej teorię tę można streścić w tezie, że reprezentacje służą przede
wszystkim do przewidywania stanów przyszłych i determinują repertuar
potencjalnych zachowań systemu poznawczego.

Zarys koncepcji antycypacyjnych mechanizmów reprezentacyjnych po raz
pierwszy pojawił się w pracach autorów zbliżonych do cybernetyki i
behawioryzmu metodologicznego (zwłaszcza D. MacKaya), choć jej źródła
tkwią już w pragmatyzmie C. Peirce’a. Koncepcja ta wpłynęła też na wczesną
koncepcję reprezentacji D. Dennetta, a także na sensomotoryczne teorie
widzenia A. Noe i K. O’Regana. Jej założenia podzielane są też przez
zwolenników teorii reprezentacji jako przewodnika w działaniu (G.
Rosenbergg, M. Anderson). Rozwijana była też przez R. Rosena, biologa
teoretycznego i przedstawiciela teorii systemów. Na gruncie polskim, w
odniesieniu do emocji, teorii antycypacyjnej bronił niedawno D. Wiener. W
kognitywistyce współczesnej najbardziej wyrazistą obronę teorii
antycypacyjnej – w odniesieniu do procesów poznawczych – przedstawił w
ostatnich latach A. Clark.

Przedstawię zrąb teorii antycypacyjnej oraz kilka przykładów mechanizmów
antycypacyjnych, zaczerpniętych zarówno z prac biologów, jak i
kognitywistów.

Spotkanie odbędzie się
w Sali nr 109 (d. 13) im. Kazimierza Ajdukiewicza
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
przy Krakowskim Przedmieściu 3

Z wyrazami szacunku,
mgr Jacek Wolski
sekretarz PTF – O/W-wa

Nadzwyczajne spotkanie Oddziału Warszawskiego

  Zarząd Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

uprzejmie zaprasza
12 listopada 2012 roku (poniedziałek)
o godzinie 1715

na nadzwyczajne i uroczyste spotkanie z okazji 90-tych urodzin
prof. dr hab. Andrzeja Grzegorczyka.

Na spotkaniu Solenizant wygłosi odczyt pt.

ŚWIATOPOGLĄDOWA INTEGRACJA LUDZKIEJ WIEDZY

Streszczenie:
     Naturalny rozwój gatunku ludzkiego powoduje, że dziś widzimy wyraźnie naszą prymitywną cechę ogólno-zwierzęcą, którą można nazwać identyfikacją stadną, (identyfikacją ze stadem tych, z którymi przeżywamy wspólne przyjemne emocje).
     Natomiast poznawcza wyjątkowość naszego gatunku stwarza coraz wyraźniejsze wyzwanie do PRZECHODZENIA:

OD:
identyfikacji i kooperacji (ograniczonej do stada) i powiązanej z walką z ‘obcymi’ o zasoby,

DO:
identyfikacji i kooperacji ogólnoludzkiej, połączonej ze wspomaganiem słabszych i potępieniem przemocy.

    Antropologia i Filozofia, analizujące ludzkie poznanie z wyżej nakreślonego punktu widzenia, powinny stać się podstawą programu edukacji szkolnej i kształtowania stosunków społecznych w nowoczesnym państwie.

Spotkanie odbędzie się w Sali nr 109 (d. 13) im. Kazimierza Ajdukiewicza
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
przy Krakowskim Przedmieściu 3

Z wyrazami szacunku,
mgr Jacek Wolski
sekretarz PTF – O/W-wa

Debiuty Filozoficzne

Zarząd Oddziału Warszawskiego

Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

z radością ogłasza konkurs

Debiuty Filozoficzne.

Najlepsze prace pisemne z zakresu filozofii przygotowane przez studentów lub uczniów zostaną nagrodzone i opublikowane na łamach Ruchu Filozoficznego.

W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które w czasie trwania konkursu uczęszczają do szkół lub studiują na uczelniach wyższych znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego.

Zagadnienia konkursowe to:

  • Tradycje polskiej myśli filozoficznej i ich wpływ na współczesność
  • Wielokulturowość – wyzwanie czy problem?
  • Filozofowanie a współczesna kultura polska
  • Pojęcie informacji wyłożone logicznie lub filozoficznie
  • Sprawiedliwość społeczna – potrzeba czy zbytek?
  • Logiki nieklasyczne jako narzędzia poznania filozoficznego
  • Filozoficzne konsekwencje neodarwinizmu
  • Podstawy współczesnej moralności – relatywizm a absolutyzm aksjologiczny

Prace należy zgłaszać do dnia 31 stycznia 2013 roku do godziny 2400.

Szczegóły znajdują się w:
Regulamin Debiuty Filozoficzne

Referat dra Witka

Dzięki uprzejmości dra Witka przedstawiam tekst jego wystąpienia, które zostało wygłoszone w trakcie ostatniego spotkania Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Koło Witruwiusza- próba interpretacji i przezwyciężenia filozofii F.Nietzsche’go