Spotkanie kwietniowe

Serdecznie zapraszamy na spotkanie online, które odbędzie się 12 kwietnia w godzinach 18-20 na platformie Zoom. Gościem spotkania będzie magister Marcin Woźniak z Fundacji Optimum Pareto, który wygłosi referat pt. „Problem transferu wiedzy przy ryzykach katastroficznych i egzystencjalnych” Poniżej załączamy link do spotkania, abstrakt wystąpienia i sylwetkę naszego prelegenta.

Link do spotkania:
https://us02web.zoom.us/j/87813738094?pwd=dzV3MmNsZ3VLKyswb0ZiSHljYUFSdz09

Przed pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2 wiele środowisk ostrzegało przed nieadekwatnym przygotowaniem rządów na wypadek wystąpienia pandemii. Obecnie możemy się jedynie zastanawiać, ile z prawie 3 milionów zgonów, strat gospodarczych mierzonych w bilionach dolarów oraz długoterminowych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego dałoby się uniknąć, gdyby te głosy zostały wysłuchane, a odpowiednie działania prewencyjne zostałyby podjęte. Być może w wyniku tych drastycznych konsekwencji podejście decydentów zmieni się, choć fakt, że artykuły epidemiologów wyrażające dokładnie taką samą nadzieję po wybuchach epidemii o mniejszej skali w ubiegłych latach nie nastrajają optymistycznie.

Problem jest jeszcze poważniejszy w przypadku tzw. ryzyk egzystencjalnych, które w wypadku ziszczenia się nie pozostawiają ludzkości kolejnej szansy na poprawienie błędów przeszłości. Eksperci zajmujący się tym tematem szacują prawdopodobieństwo zajścia jednego ze scenariuszy katastrof egzystencjalnych pomiędzy 1 a 20% z największym udziałem scenariuszy spowodowanych działalnością człowieka.

Biorąc pod uwagę świeże doświadczenia, zagadnieniem o najwyższym priorytecie jest zasypanie przepaści pomiędzy rzetelną wiedzą o ryzykach katastroficznych i egzystencjalnych a procesami decyzyjnymi, które doprowadzą do wdrożenia najskuteczniejszych strategii prewencyjnych. Obecne systemy decyzyjne nie tylko nie spełniają tego zadania, ale same przyczyniają się do niektórych typów ryzyk.

Aby rozwiązać ten problem należy pochylić się nad szeregiem zagadnień. Pierwszym z nich jest identyfikacja rzetelnej wiedzy, gdyż nie wszystkie głosy wskazujące na ryzyka są równie uzasadnione, a odwołanie się do autorytetu ekspertów także sprawia problemy np. w sytuacji występowania różnicy zdań, co do rozstrzygnięcia której decydenci mogą nie mieć kompetencji. Kolejnym zagadnieniem jest kwestia wpływu danej wiedzy na konkretne decyzje, niemożliwe jest np. posiadanie kompetentnego doradcy w każdej sytuacji, która może mieć konsekwencje dla różnego rodzaju ryzyk. W końcu zagadnienie faktycznej stosowalności nowej ramy decyzyjnej – na ile możliwa jest efektywna zmiana zastanych systemów decyzyjnych?

Postaram się zaadresować te problemy proponując ramę systemu decyzyjnego opartego o komputerowo wspomaganą zbiorową dyskusję, która buduje publiczną bazę wiedzy w postaci powiązanej i reużywalnej argumentacji zapisanej w formie grafu w języku naturalnym. Podzielę się także spostrzeżeniami z praktyki korzystania z takiego systemu dla tworzenia polityk publicznych i procesów partycypacyjnych.

Marcin Woźniak – współzałożyciel i CEO Swarmcheck https://www.swarmcheck.ai/ oraz Fundacji Optimum Pareto https://optimumpareto.pl/. Autor koncepcji, rozwiązań technicznych i strategii rozwoju innowacyjnych metodyk komputerowo wspomaganej argumentacji oraz wzmacniania racjonalnego dyskursu publicznego. Koordynuje projekty badawcze, edukacyjne oraz z zakresu partycypacji społecznej i współtworzenia polityk publicznych. Zajmuje się także systemami głosowania zorientowanymi na problemy, filozofią prawa oraz strategiami rozwoju bezpiecznej sztucznej inteligencji. Regularnie współpracuje z ruchem Efektywnego Altruizmu i Polskim Stowarzyszeniem Transhumanistycznym.

Spotkanie Marcowe PTF Warszawa – Profesor Piotr Łukowski o Manipulacji

Serdecznie zapraszamy na spotkanie online, które odbędzie się 15 marca w godzinach 18-20 na platformie Zoom. Gościem spotkania będzie profesor Piotr Łukowski, który wygłosi referat pt. „O MANIPULACJI Czy możliwe jest panowanie nad człowiekiem poprzez generowanie uprzedzeń niezgodnych z rozumem i jego własnym interesem?” Poniżej załączamy link do spotkania, abstrakt wystąpienia i sylwetki naszego prelegentów.

Link: https://us02web.zoom.us/j/89635416480?pwd=MXZkT3ZOU2M1b1YvWDdnbVZhSnBsdz09

W powszechnym przekonaniu funkcjonuje zgubne nie tylko poznawczo utożsamienie kłamstwa z manipulacją. Różnice między obydwoma zjawiskami są niejasne do tego stopnia, że w publicystyce ma miejsce zrównanie tych dwóch zjawisk: manipulacja to kłamstwo, a kłamstwo to manipulacja. Należy więc skutecznie odróżnić jedno zjawisko od drugiego. Terminologiczne ustalenia są o tyle ważne, że wpływają na dość owocną interpretację ludzkich zachowań, motywacji i zrozumienie podejmowanych decyzji. Bazując na odróżnieniu kłamstwa od manipulacji można przejść do: głębszej analizy samego fenomenu manipulacji; rozpoznania cech ofiary manipulacji; naszkicowania psychologicznej sylwetki osoby najbardziej zagrożonej przez ulegnięcie manipulatorowi; praw, jakimi rządzi się manipulacja; wreszcie poznanie konsekwencji, do jakich ofiarę manipulacji prowadzi zakończony sukcesem proces manipulacji. W osiągnięciu tych celów szczególnie pomocna jest pewna szczególna forma manipulacji, która łączy w sobie, wydawać by się mogło, ewidentne sprzeczności i, jako taka, nie powinna mieć szans na zaistnienie. Niestety, jak się okazuje skuteczne wdrożenie tej formy, jak i dalsze jej podtrzymywanie okazuje się niezwykle wydajne i trwałe. Posługując się nią, manipulator może skutecznie zaburzać procesy poznawcze ofiary manipulacji, doprowadzając swą ofiarę do, silnie pożądanych przez nią samą, działań na swoją szkodę – służąc interesowi manipulatora, ofiara manipulacji wyrządza sobie krzywdę odczuwając przy tym wielką satysfakcję i radość. Taką ofiarę cechuje też jawna wrogość wobec każdego, kto zakwestionuje racjonalność jej postępowania.


Profesor Piotr Łukowski
Od dwudziestu lat zajmuje się tematem kłamstwa, perswazji i manipulacji.
Kierownik Zakładu Logiki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest absolwentem matematyki na Uniwersytecie Łódzkim, w którego Katedrze Logiki i Metodologii Nauk uzyskał stopień doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych specjalności logika. W latach 2010-2018 kierował Zakładem Kognitywistyki w Instytucie Psychologii UŁ. Jego zainteresowania koncentrują się głównie na logikach niefregowskich, logikach treści, dualizacji logik, paradoksach, fenomenie nieostrości wyrażeń, myśleniu potocznym. Interesuje się powiązaniem logiki nauczanej na kursach akademickich z myśleniem potocznym.

Spotkanie Lutowe PTF Online

Serdecznie zapraszamy na spotkanie online, które odbędzie się 22 lutego w godzinach 18-20 na platformie Zoom. Gośćmi spotkania będą Michał Trzęsimiech i Katarzyna Mizio z Fundacji Efektywny Altruizm, będącej częścią globalnego ruchu organizacji dobroczynnych działających w duchu filozofii Petera Singera. Poniżej załączamy link do spotkania, abstrakt wystąpienia i sylwetki naszego prelegentów.

Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/87454425966?pwd=bXdVeWVmTzUrVFBMZ05ZWGlSQnl0UT09

Wprowadzenie do Efektywnego Altruizmu

Podczas spotkania opowiemy Wam historię Efektywnego Altruizmu – ruchu i efektywnego altruizmu – idei, z której ruch ten wyrasta. Wychodząc od problemów filozoficznych, omówimy szereg praktycznych zagadnień związanych z dobroczynnością. Będziemy rozważać, jak czynić dobro w sposób efektywny i jak maksymalizować swój wkład w możliwą poprawę świata, który zamieszkujemy.

Michał jest przedsiębiorcą dobroczynnym. Działa w zaniedbanych, mimo że obiecujących obszarach życia publicznego. Organizator międzynarodowej społeczności Effective Altruism, inicjator jej struktur w Polsce. Studiował filozofię na Uniwersytecie Śląskim i Universitaet Wien.

Katarzyna jest doktorantką Uniwersytetu Wrocławskiego w dziedzinie biologii molekularnej. Wspiera rozwój społeczności Efektywnego Altruizmu w Polsce, koordynatorka ds. kapitału ludzkiego w Fundacji Efektywny Altruizm. Zaangażowana w działania mające na celu redukcję cierpienia zwierząt hodowlanych.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Warszawskiego PTF

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i członkinie warszawskiego oddziału PTF na doroczne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 18 stycznia o godzinie 18 30 na platformie zoom pod adresem https://us02web.zoom.us/j/81620861384?pwd=djdTSnRBOG5XYW1iOWZ1UEsvcEt6QT09

Na zebraniu zostaną wybrane władze Oddziału Warszawskiego oraz jego przedstawiciele na Walne Zebranie PTF. Złożone zostaną tez sprawozdania z pracy Oddziału oraz sprawozdanie finansowe Skarbnika oddziału. Prosimy o liczną obecność.

Spotkanie styczniowe – dr Mikołaj Ratajczak o idei Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego

Po spowodowanej pandemicznymi perturbacjami przerwie serdecznie zapraszamy na spotkanie online, które odbędzie się 11 stycznia w godzinach 18-20 na platformie Zoom. Gościem spotkania będzie dr Mikołaj Ratajczak z Polskiej Akademii Nauk, który opowie nam o debatach filozoficznych toczonych wokół idei Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego. Poniżej załączamy link do spotkania, abstrakt wystąpienia i sylwetkę naszego prelegenta.

Link: https://us02web.zoom.us/j/88229789862?pwd=cElyUVFraW1rRmdsZlVwQWVlK3QyUT09

Bezwarunkowy dochód podstawowy: rewolucyjna reforma czy kapitulacja wobec utowarowienia? Parę uwag z perspektywy filozofii politycznej

Idea bezwarunkowego dochodu podstawowego (BDP) jest dyskutowana w kręgach filozofii politycznej i nauk społecznych już od wielu lat, natomiast przybrała zdecydowanie na znaczeniu w obliczu globalnej pandemii. Wobec olbrzymiego kryzysu gospodarczego i społecznego różne ruchy polityczne i społeczne podnoszą pomysł, by wprowadzić bezwarunkowe transfery pieniężne dla wszystkich obywateli i obywatelek niezależnie od tego, ile posiadają oraz czy świadczą pracę najemną. Podobnie jak podczas wielu lat dyskusji o BDP, koncepcja ta budzi mnóstwo kontrowersji. Pomijając reakcyjne hasła, które ogólnie krytykują wszelką postać redystrybucji, wiele krytyk wystosowanych wobec BDP oscyluje wokół tego, że jego wprowadzenie będzie oznaczać dalsze utowarowienie relacji społecznych, postępujący indywidualizm i ogólną kapitulację wobec kapitalistycznego systemu, który nieustannie nie może się podnieść z kryzysu. Na tego rodzaju kwestiach chciałbym się skupić w swoim wystąpieniu. Potraktuję BDP nie jako realny program reformy państwa dobrobytu – od welfare do commonfare, a nie w kierunku debtfare – co przede wszystkim jako program rewolucyjnego reformizmu opartego na pewnych konkretnych założeniach dot. państwa, współczesnej gospodarki, a także szerzej – pewnej antropologii politycznej. Dyskusje wokół BDP są bowiem często ciekawe przede wszystkim dlatego, że odsłaniają niewypowiedziane założenia dotyczące natury ludzkiej, natury pracy lub istoty państwa, a których przedyskutowanie wydaje się istotne, zanim jeszcze przejdziemy do szczegółowych analiz zasadności wprowadzenia BDP.

Mikołaj Ratajczak – filozof, redaktor i tłumacz. Pracuje jako adiunkt w Zespole Filozofii Kultury IFiS PAN. Współzałożyciel i przez lata członek redakcji czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”, w latach 2012-2015 pracował również jako wydawca filozofii i nauk społecznych w Wydawnictwie Naukowym PWN. Autor publikacji poświęconych historii filozofii i idei politycznych, w tym monografii Forma życia i dobro wspólne. Geneza i aktualność współczesnej włoskiej filozofii politycznej, która ukaże się wkrótce nakładem Wydawnictwa IBL PAN. Zwolennik wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego.

Spotkanie Majowe Zoom – prof. Wiśniewski „Inferencyjna logika pytań”

 

AKTUALIZACJA: Oto link do dzisiejszego spotkania: https://us02web.zoom.us/j/83456262973?pwd=cGFVUlVkM2RzclNGcVF2UXFmSFpTZz09

Serdecznie zapraszamy na nasze majowe spotkanie online, które odbędzie się 25 maja w godzinach 18-20 na platformie Zoom. Gościem spotkania będzie prof. Andrzej Wiśniewski, laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za rok 2019, który wystąpi z odczytem na temat inferencyjnej logiki pytań. Poniżej załączamy abstrakt i sylwetkę naszego prelegenta.

Pytania a wnioskowania
Chociaż pytania nie posiadają wartości logicznych – nie są, w jakimkolwiek niemetaforycznym sensie, prawdziwe ani fałszywe – zdarza się, że pełnią one role przesłanek i/lub konkluzji wnioskowań. Co więcej, pewne wnioskowania, w które uwikłane są pytania, są intuicyjnie poprawne, a inne nie. W moim wystąpieniu przedstawię podstawowe kategorie pojęciowe tzw. inferencyjnej logiki pytań. Logika ta formułuje warunki poprawności logicznej wnioskowań, których „konkluzjami” są pytania. Nacisk zostanie położony na intuicje leżące u podstaw proponowanych rozwiązań.

Andrzej Wiśniewski: logik i filozof, profesor w Zakładzie Logiki i Kognitywistyki Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM (od 2005 r.; poprzednio pracował w Instytucie Filozofii UAM, a następnie w Instytucie Filozofii WSP w Zielonej Górze, przekształconym w Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego). Główne publikacje książkowe: The Posing of Questions: Logical Foundations of Erotetic Inferences (Kluwer, 1995), Questions, Inferences, and Scenarios (College Publications, 2013), Essays in Logical Philosophy (LiT Verlag, 2013). Autor lub współautor artykułów publikowanych m. in. w Erkenntnis, Journal of Logic and Computation, Journal of Logic, Language and Information, Journal of Philosophical Logic, Logic and Logical Philosophy, Logica Universalis, Logique et Analyse, Minds and Machines, Studia Logica oraz Synthese.

Spotkanie kwietniowe ONLINE

Link Zoom do spotkania:

https://zoom.us/j/95605598798?pwd=bURyTjU1WU1TMmtGL05odFJVRFo4dz09

Proszę o skorzystanie z linka nie szybciej niż na 5 minut przed rozpoczęciem spotkania, a także o niewłączanie kamer w czasie, kiedy sami nie zabieramy głosu

Pandemia koronawirusa uniemożliwia odbywanie spotkań PTF w zwykłym trybie, i ten stan rzeczy utrzyma się przynajmniej do wakacji. Nie oznacza to jednak, że spotkania odbywać się nie mogą – od kwietnia będziemy proponować je w tej samej formule online, w której już odbywają się zajęcia UW. Nasze pierwsze spotkanie online odbędzie się w poniedziałek 27 kwietnia o godzinie 18 na platformie Zoom – wystarczy będzie kliknąć bądź przekleić w okno przeglądarki link, który w poniedziałek umieścimy w edytowanej wersji niniejszego postu.

Naszym gościem będzie, zapowiadana wcześniej na marzec, mgr Joanna Andrusiewicz, która wygłosi wystąpienie pt. „Śmierć zwierzęcia w filozofii Toma Regana”. Poniżej zamieszczam abstrakt wystąpienia i sylwetkę naszej Prelegentki.

O śmierci zwierząt można mówić na wiele sposobów. Temat ten pojawia się również w murach akademii. Etyka środowiskowa i ekologia znajdują miejsce, żeby poruszyć problem zagłady gatunków i ekosystemów, ekonomia skupia się zwykle na zwierzętach liczonych w tysiącach i tonach, weterynaria – na gatunkach i rasach, biologia na gatunkach i grupach. W dyskusjach stosunkowo niewiele miejsca poświęca się jednak śmierci zwierzęcia – indywidualnej istoty, która, z racji swej konstytutywnej cielesności, wraz ze śmiercią traci wszystko. Taką perspektywę proponował Tom Regan – twórca teorii praw zwierząt [Rights View].

Mgr Joanna Andrusiewicz to doktorantka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Etyki). W centrum jej zainteresowań badawczych znajdują się etyczne aspekty relacji między ludźmi a zwierzętami pozaludzkimi (status moralny zwierząt, teorie praw a teorie dobrostanu, aktywizm prozwierzęcy jako ruch sprawiedliwości społecznej). Przedmiotem jej powstającej dysertacji doktorskiej jest filozofia Toma Regana.

Spotkanie Marcowe – ODWOŁANE !!!

MARCOWE I KWIETNIOWE SPOTKANIA OW PTF ODWOŁANE Z POWODU EPIDEMII ZGODNIE Z ZALECENIAMI WŁADZ UCZELNIANYCH I KRAJOWYCH.

 

Mam zaszczyt zaprosić na comiesięczne spotkanie Oddziału Warszawskiego PTF, które odbędzie się marca 30 o godzinie 18:30 w sali nr 109 budynku Instytutu Filozofii UW na Krakowskim Przedmieściu 3 (UWAGA: jest to lekka zmiana godziny i zmiana sali w stosunku do przyjętej rutyny). Naszym gościem będzie mgr Joanna Andrusiewicz, która wygłosi wystąpienie pt. „Śmierć zwierzęcia w filozofii Toma Regana”. Poniżej zamieszczam abstrakt wystąpienia i sylwetkę naszej Prelegentki, podkreślając równocześnie, ze jej rozważania będą mieć charakter jedynie teoretyczny i realnie uśmiercać żadnych zwierząt nie będzie. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

O śmierci zwierząt można mówić na wiele sposobów. Temat ten pojawia się również w murach akademii. Etyka środowiskowa i ekologia znajdują miejsce, żeby poruszyć problem zagłady gatunków i ekosystemów, ekonomia skupia się zwykle na zwierzętach liczonych w tysiącach i tonach, weterynaria – na gatunkach i rasach, biologia na gatunkach i grupach. W dyskusjach stosunkowo niewiele miejsca poświęca się jednak śmierci zwierzęcia – indywidualnej istoty, która, z racji swej konstytutywnej cielesności, wraz ze śmiercią traci wszystko. Taką perspektywę proponował Tom Regan – twórca teorii praw zwierząt [Rights View].

Mgr Joanna Andrusiewicz to doktorantka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Etyki). W centrum jej zainteresowań badawczych znajdują się etyczne aspekty relacji między ludźmi a zwierzętami pozaludzkimi (status moralny zwierząt, teorie praw a teorie dobrostanu, aktywizm prozwierzęcy jako ruch sprawiedliwości społecznej). Przedmiotem jej powstającej dysertacji doktorskiej jest filozofia Toma Regana.