spotkanie grudniowe

Zarząd

Oddziału Warszawskiego

Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza

3 grudnia 2018 roku

 o godzinie 17:15

 na wykład:

O podobieństwach rodzinnych, deformacjach rodzinnych i wyjaśnieniach, których pragniemy gdy miłość się kończy. Czytając Moravię Wittgensteinem

separation_II

Wykład wygłosi:

mgr Amadeusz Just

 (IF UW) 

Spotkanie odbędzie się w sali nr 4

Instytutu Filozofii, UW

Jednym z powracających wątków tak wczesnej, jak i późnej myśli Ludwiga Wittgensteina jest zagadnienie wyjaśnień, które w naszym ujęciu filozofii gotowi jesteśmy uznać za satysfakcjonujące. Problem ten dotyczy zarówno umiejętności zdania sobie sprawy z pragnienia odnośnie do tego, co przy pomocy dostępnych filozofii środków chcielibyśmy osiągnąć w odróżnieniu od tego, co, przy pomocy dostępnych nam środków, faktycznie znajduje się w naszym zasięgu, jak i gotowości do uznania za rozwiązanie czegoś, co zdaje się być dopiero jego pierwszym etapem.

Uparte poszukiwanie wyjaśnień towarzyszy nam również w naszym codziennym życiu, zazwyczaj w momentach tragicznych. Przykładem takiego tragicznego momentu, na którym skupię się w moim wystąpieniu, będzie nieszczęśliwa miłość Riccarda i Emilii, bohaterów powieści Alberta Moravii Pogarda. Specyficzny charakter powieści Moravii, w której główny bohater jest również fikcyjnym autorem samej książki, daje możliwość opisania, jak wygląda poszukiwanie wyjaśnień, które wydają nam się jedynymi, które jesteśmy gotowi w określonych sytuacjach przyjąć jako satysfakcjonujące oraz w jaki sposób równocześnie nie dostrzegamy tych odpowiedzi, które są nam od samego początku bezpośrednio dostępne. Analogia między pewnymi tendencjami w tradycyjnym ujęciu filozofii krytykowanymi przez Wittgensteina a naszymi codziennymi relacjami społecznymi zakłada, że zarówno w pierwsze, jak i w drugie wpisane są różnego rodzaju ideały, wzorce i postulaty. Prezentując oryginalne odczytanie Wittgensteinowskiego pojęcia podobieństwa rodzinnego ujętego jako krytyka wspomnianych tendencji, zaproponuję analogiczne do niego pojęcie deformacji rodzinnej, które pomoże mi w nowy, atrakcyjny sposób spojrzeć na historię nieszczęśliwej miłości z powieści Moravii.

Amadeusz Just – doktorant w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej Instytutu Filozofii UW. Zajmuje się filozofią Arthura Schopenhauera i Ludwiga Wittgensteina, filozofią społeczną, animal studies, oraz relacją między filozofią a literaturą. Obecnie pracuje nad projektem dotyczącym niedyskursywnych praktyk społecznych. W roku akademickim 2018/2019 stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) na Freie Universität Berlin. Członek Österreichischen Ludwig Wittgenstein Gesellschaft.

Wstęp wolny. ZAPRASZAMY!!!

Ilustracja: Edvard Munch, Separacja, 1900

spotkanie listopadowe

Zarząd

Oddziału Warszawskiego

Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza

26 listopada 2018 roku

 o godzinie 17:15

 na wykład:

Specyfika

hierarchicznych modeli

związków konsensualnie

nie-monogamicznych

Sartre de Beauvoir

Wykład wygłosi:

mgr Ewelina Baczkowska

 (ISNS UW) 

Spotkanie odbędzie się w sali nr 4

Instytutu Filozofii, UW

Konsensualna nie-monogamia jest pojęciem „parasolem” odnoszącym się do różnych typów związków, opartych na przyzwoleniu na brak wyłączności seksualnej i/lub emocjonalnej partnerów. W zależności od tego, jak wytyczą oni granice swoich wolności mówić możemy o różnych typach związków – np. swinging, poliamoria, małżeństwo otwarte seksualnie. Podczas wprowadzenia przybliżę najważniejsze wyznaczniki modeli oraz proces przemian zachodzących w ich obrębie. W części empirycznej wystąpienia skoncentruję się na głównych zasadach funkcjonowania oraz specyfice relacji konsensualnie nie-monogamicznych, w których jeden ze związków ma status nadrzędny, został on przez jednostkę wybrany jako swoisty punkt odniesienia i oś życia.

Ewelina Baczkowska – absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, doktorantka w Katedrze Studiów Rodziny i Patologii Społecznej ISNS UW. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z socjologią bliskich związków oraz intymności, szczególnie w kontekście przemian w ich obrębie oraz kształtowania się nowych modeli relacji intymnych.

Wstęp wolny. ZAPRASZAMY!!!

Ilustracja: Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, autor fotografii nieznany

spotkanie październikowe

Zarząd

Oddziału Warszawskiego

Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza

29 października 2018 roku

 o godzinie 17:15

 na wykład:

Benedykt Stattler

a Immanuel Kant.

Polemika totalna

Stattler

Wykład wygłosi:

Adam Skowron

 (UKW) 

Spotkanie odbędzie się w sali nr 4

Instytutu Filozofii, UW

Nietrudno zgodzić się ze stwierdzeniem, że idealizm transcendentalny należy do najważniejszych koncepcji filozoficznych powstałych w nowożytności, czy nawet w historii filozofii w ogóle. Jego twórca – Immanuel Kant – jeszcze za życia był i jest do dziś uznawany za jednego z największych myślicieli europejskich. Przyzwyczailiśmy się do „wielkiego Kanta”, do Kanta (jak to okreslił go Mojżesz Mendelssohn) „wszystkomiażdżącego” swoją Krytyką, nawet laicy znają to nazwisko i wiążą je z osobą filozofa zasługującego na szacunek swoimi dokonaniami. Nie stało się tak jednak od razu. Pierwsze wydanie Krytyki czystego rozumu wzbudziło wiele reakcji ówczesnych intelektualistów, nie tylko pozytywnych ale i skrajnie negatywnych. Najbardziej zaciekłym przeciwnikiem Kanta był bawarski jezuita Benedykt Stattler, który od roku 1788 aż do swojej śmierci napisał szereg dzieł wymierzonych w idealizm transcendentalny i jego twórcę. Stattlerowski dwutomowy Anty-Kant był dziełem odpierającym niemal wszystkie tezy Krytyki czystego rozumu, próbującym przy tym dowieść, że Kant jest hochsztaplerem, nie posiada podstawowej wiedzy z z zakresu logiki i ontologii i że jego koncepcje są pełne błędów i mogą być wręcz niebezpieczne dla chrześcijan.

Niniejszy referat dotyczyć będzie dzieła Anty-Kant Stattlera, jego treści a także reakcji, jakie wywołał. Warto dodać, że wedle niektórych źródeł Kant znał owo dzieło a jego autora uważał za jednego z najważniejszych krytyków swojej filozofii.

Adam Skowron, absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. W badaniach koncentruje się na historii filozofii późnonowożytnej, ze szczególnym naciskiem na filozofię niemiecką, jej tradycję i źródła. Jest również tłumaczem z języka niemieckiego. Obecnie zajmuje się projektem tłumaczenia na język polski dzieła oświeceniowego myśliciela Benedykta Stattlera pt. „Anty-Kant”. W zamyśle, tłumaczenie to ma rozszerzyć naszą dotychczasową wiedzę na temat recepcji myśli Kanta, a także zwrócić uwagę na nieznane dotychczas wobec niej zarzuty

Wstęp wolny. ZAPRASZAMY!!!

Ilustracja: Okładka wydania z 2013 r. Nabu Press, https://www.amazon.com/Anti-Kant-Erster-German-Benedikt-Stattler/dp/1289792763

 

spotkania w ramach Festiwalu Nauki UW w Instytucie Filozofii UW

Zapraszamy na wykłady zorganizowane w ramach Festiwalu Nauki UW w Instytucie Filozofii UW we współpracy z Oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego:

festiwal-nauki-logo-300

Miejsce spotkań:

Wszystkie spotkania odbędą się w sali 4 na parterze, w Instytucie Filozofii UW,  ul.Krakowskie Przedmieście 3

⧫ 24.09.2018, godz. 17.00, mgr Maciej Zając ,,Techno-Rewolucje a Filozofia, czyli najnowocześniejsza z nauk w działaniu” (wykład)

Szybkie i wciąż przyspieszające zmiany technologiczne stawiają nas przed pytaniami i dylematami bez gotowych odpowiedzi. Ratunek w filozofii, sztuce rozwiązywania abstrakcyjnych problemów.

⧫ 25.09.2018, godz. 18.00, mgr Joanna Iwanowska ,,Czy ilość reklam w naszym otoczeniu powinna być regulowana?” (wykład)

Niełatwo w dzisiejszych czasach spędzić dzień, nie będąc wystawionym na przekaz reklamowy. I to w dużej ilości. Czy ma to na nas zły wpływ i czy w związku z tym ilość reklam powinna być regulowana?

⧫ 26.09.2018, godz. 17.00, dr hab. Rafał Wonicki ,,Czy polityka może być racjonalna?” (wykład)

Wykład będzie dotyczył problemu racjonalności w polityce. Odwołując się do kilku najbardziej popularnych obecnie doktryn politycznych omówione zostaną różne sposoby ujmowania przez nie racjonalności.

⧫ 27.09.2018, godz. 17.00, dr hab. Jakub Kloc-Konkołowicz ,,Heglowska filozofia przyzwyczajenia” (wykład)

W wykładzie prześledzone zostanie i wyjaśnione zaskakujące powiązanie przez Hegla przyzwyczajenia z wolnością.

⧫ 28.09.2018, godz. 17.00, prof. UW dr hab. Agnieszka Nogal ,,Polityka oczami filozofa” (wykład)

Filozofia traktuje politykę z dystansem. Ma długą tradycję i ukazuje współczesne rządy jako jedną z możliwości. Filozof jest ekspertem w zakresie pojęć i argumentacji.

ZAPRASZAMY!

spotkanie majowe II

Zarząd

Oddziału Warszawskiego

Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza

14 maja 2018 roku

 o godzinie 17:15

 na wykład:

Czego zwycięstwo Donalda

Trumpa nauczyło nas

o świecie współczesnym?

Trump_Taj_Mahal,_2007

Wykład wygłosi:

dr Jan Misiuna

 (SGH) 

Spotkanie odbędzie się w sali nr 109

Instytutu Filozofii, UW

Krakowskie Przedmieście 3

Półtora roku od zwycięstwa wyborczego Donalda Trumpa to okres szukania odpowiedzi na dwa podstawowe pytania: 1) jak to się stało, że Donald Trump wygrał amerykańskie wybory prezydenckie?, 2) jak to możliwe, że amerykańskie (a za nimi światowe) media głównego nurtu oraz obserwatorzy amerykańskiego społeczeństwa nie zauważyli zawczasu, że zwycięstwo to nadchodzi? Im więcej pojawia się badań o zmianie społecznej w USA, o nastrojach wśród białej ludności dawnych regionów przemysłowych, o źródłach, z których wyborcy czerpią wiedzę o świecie; im więcej pojawia się informacji o wykorzystywaniu danych zbieranych na portalach społecznościowych, o zaangażowaniu innych państw i o reakcji władz amerykańskich na nie i im więcej budowanych jest na ich podstawie teorii, tym bliżej jesteśmy wyjaśnienia nie tylko przyczyn sukcesu wyborczego Donalda Trumpa, ale również zrozumienia tego, w jak wielkim stopniu uległy przekształceniu społeczeństwa państw najwyżej rozwiniętych. Celem tego wystąpienia jest przedstawienie społecznego i politycznego tła ostatnich amerykańskich wyborów prezydenckich jako próby wprowadzenia w społeczeństwo epoki późnego kapitalizmu.

Jan Misiuna – absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW (2006 r. – mgr nauk politycznych), Ośrodka Studiów Amerykańskich UW (2008 r. – mgr kulturoznawstwa) oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH (2014 r. – doktor nauk ekonomicznych). Od 2014 r. pracuje w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, aktualnie w Katedrze Studiów Politycznych. Od 2008 r. tłumaczy z języka angielskiego. Członek komitetu redakcyjnego kwartalnika „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies”. Jego badania naukowe koncentrują się na wyborach (finansowanie kampanii wyborczych, wpływ zmiany społecznej na przebieg wyborów, wpływ imigracji na wybory) i na Stanach Zjednoczonych. Autor książki „Pieniądze i kampanie wyborcze w Stanach Zjednoczonych” (Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016).

Wstęp wolny. ZAPRASZAMY!!!

Ilustracja: By Kevin Wong – Fotografia własna, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46940300

spotkanie majowe I (przełożone z kwietnia)

Zarząd

Oddziału Warszawskiego

Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza

7 maja 2018 roku

 o godzinie 17:15

 na wykład:

Demokracja kosmopolityczna

jako filozoficzny model

państwa światowego

World_Passport_(Cover)

Wykład wygłosi:

dr hab. Rafał Wonicki

 (IF UW) 

Spotkanie odbędzie się w sali nr 4

Instytutu Filozofii, UW

Krakowskie Przedmieście 3

W wystąpieniu dokonam analizy współczesnego projektu demokracji kosmopolitycznej. Swoje rozważania zacznę od rysu historycznego, dzięki któremu idea demokracji kosmopolitycznej zostanie ukazana na tle wcześniejszych pomysłów filozoficznych dotyczących idei państwa światowego. Następnie przejdę do rekonstrukcji filozoficznych założeń tego projektu oraz wynikających z nich politycznych konsekwencji, rozważając na ile model ten zgodnie z postulatami jego twórców (D. Archibugi, D. Held i inni) umożliwia rozwiązywanie problemów jakie diagnozują oni w dzisiejszym zglobalizowanym świecie. Zarazem wpisanie modelu demokracji kosmopolitycznej w najnowszą dyskusję dotyczącą teoretycznych oraz praktycznych zalet i wad państwa światowego pozwoli na odsłonięcie aksjologii stojącej za ideą suwerenności państwowej oraz na zastanowienie się na ile dzięki tego typu filozoficznym projekcjom możliwe jest lepsze zrozumienie naszych czasów.

Rafał Wonicki, doktor habilitowany, adiunkt w Zakładzie Filozofii Polityki Instytutu Filozofii UW. Zajmuje się zagadnieniami współczesnej filozofii polityki i prawa. Autor monografii Spór o demokratyczne państwo prawa (2007) oraz Bezdroża sprawiedliwości. Rozważania o liberalnych teoriach sprawiedliwości międzynarodowej (2017). Współautor książki Prawa człowieka i obywatela w zglobalizowanym świecie (2016). Swoje artykuły publikował między innymi w takich czasopismach jak „Przegląd Filozoficzny”, „Synthesis Philosophica”, „Civitas”, „Journal of Global Ethics” oraz wielu publikacjach książkowych. Laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Działa na rzecz popularyzacji filozofii.

Wstęp wolny. ZAPRASZAMY!!!

Ilustracja: By Tom Mùller – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8088608

spotkanie marcowe

 

Zarząd

Oddziału Warszawskiego

Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza

12 marca 2018 roku

 o godzinie 17:15

 na wykład:

Specyfika języka ekonomii

w świetle filozofii języka

1200px-Pieter_Bruegel_the_Elder_-_The_Tower_of_Babel_(Vienna)_-_Google_Art_Project

Wykład wygłosi:

Prof. dr hab. Andrzej Leder

 (IFiS PAN) 

Spotkanie odbędzie się w sali nr 4

Instytutu Filozofii, UW

W naukach społecznych mówi się o swoistym „imperializmie ekonomii”. Język i metody tej dziedziny przenikają praktyki badawcze, co więcej, traktowane są jako pewien wzorzec. Jednocześnie Joseph Vogl, filozof i literaturoznawca, pisze o „niesamowitym” charakterze zjawisk ekonomicznych. Postawię tezę, że źródłem obu tych fenomenów jest specyfika języka ekonomii, a nawet głębiej, specyfika samego znaku językowego. To „ćwiczenie z logiki ekonomicznej” przeprowadzę opierając się o refleksję Ferdinanda de Saussure’a, Georga Simmla i Ludviga Wittgensteina, poruszając kwestię ciągłości i nieciągłości w strukturze języka.

Andrzej Leder, urodzony w 1960 roku, doktor habilitowany, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Wydał rozprawy filozoficzne: Nieświadomość jako pustka. Wokół myśli Freuda i Husserla, oraz Nauka Freuda w epoce ‘Sein und Zeit’, pracę na temat historii Polski: Prześniona rewolucja, ćwiczenie z logiki historycznej, rozprawę dotyczącą idei filozoficznych w XX wiecznej Europie: Rysa na tafli. Teoria w polu psychoanalitycznym, a także, po angielsku: The Changing Guise of Myths. Naucza w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN i w Collegium Civitas. Mieszka w Warszawie.

Wstęp wolny. ZAPRASZAMY!!!

Ilustracja: Pieter Bruegel (starszy), Wieża Babel, 1563  (źródło ilustracji: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pieter_Bruegel_the_Elder_-_The_Tower_of_Babel_(Vienna)_-_Google_Art_Project.jpg)

spotkanie styczniowe

Zarząd

Oddziału Warszawskiego

Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza

22 stycznia 2018 roku

 o godzinie 17:15

 na wykład:

Nowe wzory ojcostwa

w Polsce

z tatą PTF

Wykład wygłosi:

Dr Marta Bierca

 (Uniwersytet SWPS) 

Spotkanie odbędzie się w sali nr 109

Instytutu Filozofii, UW

Wystąpienie dotyczyć będzie współczesnego, „nowego” modelu ojcostwa definiowanego przez socjologów jako zaangażowane, empatyczne, aktywne w wykonywaniu czynności opiekuńczo-wychowawczych, które często przeciwstawiane jest w dyskursie naukowym modelowi ojcostwa „tradycyjnego”, patriarchalnego. Nacisk położony będzie na różne aspekty „nowego” ojcostwa: począwszy od kwestii relacji mężczyzny z dzieckiem i budowania z nim więzi na różnych etapach życia potomka, poprzez relację z partnerką lub żoną, negocjowanie rodzinno-domowych obowiązków, następnie kwestię ojcowskich autorytetów lub ich braku, problematykę sfery publicznej jako niekiedy wspierającej, ale też stanowiącej przeszkodę dla rozwoju zaangażowanej rodzicielskiej postawy, a zakończywszy na analizie domu rodzinnego i modelu ojcostwa reprezentowanego przez ojców współczesnych młodych mężczyzn. Poruszanie powyższych aspektów ojcostwa wynika z założenia, że dany model jest nie tylko wynikiem indywidualnych preferencji, ale też efektem oddziaływania otoczenia społecznego, w której dana jednostka funkcjonuje i w które to zależności jest uwikłana. Materiał badawczy stanowią wywiady pogłębione inspirowane metodą biograficzną, jak i badanie ilościowe na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej. Odchodząc od wspomnianej dychotomii: „stare” – „nowe” ojcostwo, współczesne ojcostwo wydaje się być mało klarowną postawą, czerpiącą elementy zarówno ze „starego” modelu, jak i inspirowaną „nowymi” wpływami. Ponadto, jest to postawa w trakcie nieustannej transformacji, negocjowana zarówno w sferze prywatnych relacji, jak i publicznych zależności. W efekcie, „nowy” ojciec jako model rodzicielstwa nie istnieje jako spójna i ukształtowana postawa. Prowadzi to zatem do konkluzji, że współcześnie należy mówić, jak i dogłębnie analizować różnorodne „twarze” ojcostwa, zamiast podkreślać istnienie jednego, „nowego” modelu.

 

Marta Bierca – socjolożka, antropolożka. Uzyskała stopień dr nauk społecznych na Uniwersytecie SWPS (2017), wykładowczyni na SWPS. Autorka kilku publikacji dotyczących nowego ojcostwa (np. 2013: „Tacierzyństwo w sieci – analiza nowego trendu i jego socjologiczne implikacje”, w: InterAlia, nr 8 (2013), s.78-90 (interalia.org.pl/media/2013_08/bierca.pdf‎); 2014: „Urlopy ‘tacierzyńskie’ w Polsce – silny trend czy chwilowa moda? Rozważania w kontekście przemian ról w rodzinie”, w: Studia Socjologiczne, nr 4 (215); 2016: „Własny ojciec – autorytet czy anty-wzór? O rodzicielskich wzorcach wśród młodych ojców”, w: Rocznik Lubuski, Tom 42, cz.1, 2016). Oprócz pracy naukowej zajmuje się badaniami marketingowymi.

Wstęp wolny. ZAPRASZAMY!!!

 

Ilustracja: Copyright R.J. Iwanowski/J.K. Iwanowska, zdjęcie z prywatnego archiwum