Spotkanie listopadowe

Mamy zaszczyt zaprosić na comiesięczne spotkanie Oddziału Warszawskiego PTF, które odbędzie się 18 listopada o godzinie 18 w Auli im. Marii Ossowskiej w budynku Instytutu Filozofii UW na Krakowskim Przedmieściu 3. Naszym gościem będzie mgr Michał Rzeczycki, doktorant Zakładu Filozofii polityki IF UW, który wygłosi wystąpienie pt. „Problemy ustrojowe czasu polaryzacji, czyli o reformie Senatu”. Poniżej zamieszczamy abstrakt wystąpienia, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Ustrój polityczny lub inaczej forma prawna organizacji wspólnoty jest tym, co czyni państwo rzeczywistym i poznawalnym bytem. Choć jest to prawda znana już w greckiej myśli politycznej, to jednak Cyceronowi zawdzięczamy wyjątkowo stanowcze podkreślenie roli prawa, jako czynnika spajającego ludzką gromadę we wspólnotę polityczną. Rzecz jasna, starożytne rozważania nad najlepszym ustrojem politycznym były zorientowane przede wszystkim na wychowywanie do cnoty i wyzwolenie pełni potencjalności człowieka. Nim jednak prawodawca skupi się na tym wzniosłym celu, musi wcześniej upewnić się, że projektowana forma prawa gwarantuje stabilność. Cyceron zdawał sobie z tego sprawę, dlatego zaproponował koncepcję rządu mieszanego, który ma równoważyć władzę poszczególnych elementów ustrojowych i zapewnić, że państwo nie popadnie w tyranie bądź anarchię. Dalekim echem regimen commixtum jest teoria Monteskiusza, który w „Duchu praw” wyróżnił trzy sposoby przejawiania suwerenności: wykonywanie praw, uchwalanie praw oraz badanie zgodności faktów z prawem już uchwalonym. Trójpodział, wpisany do większości współczesnych konstytucji, ma być gwarantem zachowania stabilności. Jednak współczesne interpretacje tej koncepcji odeszły daleko od interpretacji Monteskiusza. Wyróżnienie władz pozostawało bowiem w ścisłym związku z socjologicznym podłożem, na którym oparte było funkcjonowanie danej instytucji konstytucyjnej. Tymczasem współczesne zastosowania trójpodziału zadowalają się wyłącznie samym formalnoprawnym rozróżnieniem. Można mieć wątpliwości, czy to wystarczy w obliczu coraz bardziej polaryzujących się społeczeństw i czy wzajemnie zwalczające się grupy nie zaczną – dzięki demokratycznym wyborom – wykorzystywać instytucji państwa do wzajemnego zwalczania się. Współczesny kryzys liberalizmu jest po części kryzysem prawa, które stało się wyłącznie opisem norm postępowania, a przestało być narzędziem opisu rzeczywistości społecznej. Tymczasem to kultura polityczna, jaka panuje w danym społeczeństwie, stanowi miarę wyzwania, któremu instytucje muszę sprostać, żeby zagwarantować stabilność państwa.

Spotkanie Październikowe

Po przerwie wakacyjnej mamy zaszczyt zaprosić na comiesięczne spotkanie Oddziału Warszawskiego PTF, które odbędzie się 14 października o godzinie 18 w Auli im. Marii Ossowskiej w budynku Instytutu Filozofii UW na Krakowskim Przedmieściu 3. Naszym gościem będzie dr Sebastian Szymański z Wydziału Artes Liberales UW, który wygłosi wystąpienie pt. „Etyka Sztucznej Inteligencji: podstawowe problemy”. Poniżej zamieszczamy abstrakt wystąpienia, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Upowszechnienie systemów sztucznej inteligencji można traktować jak wielki eksperyment społeczny, którego skutków nie jesteśmy pewni, choć możemy być pewni, że będzie on miał poważne konsekwencje etyczne. Celem referatu będzie zaprezentowanie głównych obszarów etyki sztucznej inteligencji jako działu etyki stosowanej.
Etykę sztucznej inteligencji można podzielić na dwa działy: etykę dla sztucznej inteligencji i etykę w sztucznej inteligencji. Pierwszy dział obejmuje kwestie etyczne dotyczące relacji między ludźmi, którzy tworzą, wykorzystują i użytkują sztuczną inteligencję. Drugi zagadnienia etyczne odnoszące się do relacji między systemami sztucznej inteligencji i ludźmi, czyli przede wszystkim implementację reguł etycznych w systemach działających w świecie fizycznym.
Część systemów sztucznej inteligencji wchodzi w interakcje z ludźmi w świecie fizycznym. Tego rodzaju interakcje rodzą wiele problemów etycznych związanych wyrządzenia szkody ludziom. Prowadzi to konieczności implementacji w takich systemach sztucznej inteligencji wartości i zasad etycznych, co pozwoli zapewnić przewidywalność ich zachowań oraz ochronę praw ludzi wchodzących z nimi w interakcje. Te dwie opcje omówię ona przykładzie programu The Moral Machine realizowanego przez Massachusetts Institute of Technology oraz prób zastosowania teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa w uczeniu maszynowym i samochodach autonomicznych. Przedstawię również dotychczasowe praktyczne implementacje zasad etycznych w maszynach wyposażonych w sztuczną inteligencję na przykładzie robota Nao.

Spotkanie Czerwcowe

Mamy zaszczyt zaprosić na czerwcowe spotkanie Oddziału Warszawskiego PTF, które odbędzie się 11 czerwca o godzinie 18 w sali nr 4 budynyku Instytutu Filozofii UW na Krakowskim Przedmieściu 3. wystąpienie pt. „The philosophical Aspects of The Copernican Controversy in England Between 1543 and 1727 from Robert Recorde to Isaac Newton” wygłosi dr Krzysztof Konstanty Vorbrich (notka biograficzna poniżej). Na życzenie naszego gościa wystąpienie zostanie wygłoszone w języku angielskim. Serdecznie zapraszamy!

Krzysztof Konstanty Vorbrich has got the following academic degrees: MSc Physics, MSc Astronomy, MA English Philology, PhD Physics, and PhD English Philology from Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland. He has conducted research under the auspices of the Polish Academy of Sciences (PASc) mainly in the domains of VLBI (short for Very Long Baseline Interferometry), and satellite/inertial integrated navigation systems. For several years he extensively researched these aforementioned navigation systems at the Institute of Flight
Guidance and Control, Carolo-Wilhelmina Technical University in Braunschweig, Germany within the framework of visiting scientist stipends and within a European Commission Project conducted between this Institute and PASc. He then proceeded to research these systems at Nanyang University in Singapore, mainly within the framework of a Tan Chin Tuan visiting scientist stipend and lectured on these systems under an invitation from universities in New
Zealand and Australia and during scientific conferences in the UK and the USA. He also holds an Ocean Going Yacht Master and glider pilot qualifications and is therefore competent as a professional seaman and both ocean and aviation navigator using this garnered expertise in his practical scientific research on the satellite/inertial systems resulting in scientific publications. In the fields of physics, astronomy and their history, and the philosophy of science, he has researched the theories of Copernicus, Newton, and Einstein in a Space
Research context. In the field of English Philology, amongst others, he has extensively researched the history and philosophy of British belles-lettres, as well as scientific and maritime literature within the Pacific Rim. In doing so he has continued his above mentioned scientific research with a deep humanistic orientation. He has published more than one hundred scientific papers, six academic books and one commemorative book on sport sailing for the Academic Sport Association.

Spotkanie majowe

Niniejszym mamy zaszczyt zaprosić Państwa na majowe spotkanie PTF Warszawa, które odbędzie się o godzinie 18 30 dnia szóstego maja w sali nr 205 Starej Biblioteki UW (Kampus Główny). Referat pt. „Myśl sumeryjska, asyryjska i babilońska z punktu widzenia dzisiejszej filozofii nauki” wygłosi prof. Janusz Sytnik-Czetwertyński z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Poniżej znajdą Państwo abstrakt referatu i krótki biogram Profesora. Zapraszamy serdecznie!

Wedle historyków filozofii, refleksja Sumerów i ich bliskowschodnich następców nie miała charakteru systematycznej wiedzy. Ta bowiem bierze początek dopiero w koncepcji Talesa, jak uważamy – pierwszego naukowca w dziejach. Niniejszy wykład nie ma zamiaru tej tezy podważać. Jego zadanie jest inne. Biorąc pod uwagę dzisiejszy aparat naukowy i mając na względzie obecną systematykę filozofii, jej dyscyplin i nurtów, próbuje sklasyfikować refleksję sumeryjską i wskazać płynące z tej klasyfikacji konsekwencje. W literaturze światowej nikt nie próbował analizować tej refleksji w konwencji współczesnego podziału dyscyplin filozoficznych, zadawalając się jedynie – z racji powszechnego uznania myśli sumeryjskiej za nienaukową – analizą literacką, soteriologiczną czy kulturową. Tymczasem myśl ta, choć nie była wiedzą i co do tego nie można mieć żadnych wątpliwości, choć nie miała jeszcze starogreckiego rozmachu, brak jej uniwersalności i systematyczności, to jednak posiada pewną oryginalność, która można by określić mianem naturalistycznego egzystencjalizmu. Naturalizm bierze się z oczywistości i bezpośredniości myśli sumeryjskiej, traktującej rzeczywistość wprost. Egzystencjalizm zaś wyraża się w poglądzie o nonsensowności ludzkiej natury, braku celu życia oraz w zasadzie nieustannego trwania. Biorąc pod uwagę współczesną systematykę myśli filozoficznej możemy zatem powiedzieć: filozofia jako nauka rozpoczęła się od greckiej filozofii przyrody, zaś filozofia jako refleksja rozpoczęła się od sumeryjskiego egzystencjalizmu.

Janusz Sytnik-Czetwertyński jest dr hab. filozofii (podstawą kolokwium habilitacyjnego była książka „Postacie bytu realnego”, stanowiąca plon wieloletnich badań autora z zakresu ontologii formalnej). W latach 2003-2013 wykładał na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie od 2007 pełnił funkcję kierownika Pracowni Filozofii. Od 2013 jest pracownikiem Instytutu Filozofii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w Krakowie.

Spotkanie Kwietniowe

Mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa na kwietniowe spotkanie PTF Warszawa, które odbędzie się 8 kwietnia o godzinie 18:30 w sali 205 budynku Starego BUW (Kampus Główny UW). Prelegentem będzie dr hab. Grzegorz Iniewicz z UJ, który wygłosi wystąpienie pt. „Problemy etyczne w pracy terapeutycznej z osobami nieheteronormatywnymi i transpłciowymi”. Abstrakt wystąpienia i biogram naszego prelegenta znajdziecie Państwo poniżej. Serdecznie zapraszamy!

Praca psychoterapeutów regulowana jest etyczno–zawodowymi normami zawartymi w różnych dokumentach. Normy te odnoszą się do samego terapeuty jak też do relacji które buduje on z pacjentami. Praca terapeutyczna z osobami nieheteroseksualnymi oraz transpłciowymi również regulowana jest ogólnymi normami etyczno-zawodowymi. Pojawiają się tu jednak specyficzne problemy i dylematy. Dotyczą one między innymi kwestii ujawniania się, informowania rodziców lub opiekunów prawnych o ważnych kwestiach, czy podejmowania terapii, której celem jest zmiana orientacji seksualnej. Odnoszą się również do samego terapeuty, przykładowo czy posiada on odpowiednie kompetencje, a także świadomość ewentualnych własnych ograniczeń w pracy osobami LGBT. Powyższe kwestie zostaną poruszone podczas wystąpienia.

Grzegorz Iniewicz – dr hab., psycholog, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy. Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Psychoterapeuta w Oddziale Klinicznym Klinik Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Współpracownik Uniwersytetu SWPS. Superwizor kilku ośrodków psychoterapeutycznych. Wykładowca na kursach psychoterapeutycznych i studiach podyplomowych z seksuologii. Autor prac z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii, etiologii zaburzeń emocjonalnych, seksuologii i psychologii LGB. Współredaktor książek: „Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej”, „Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia”, „Wprowadzenie do Psychologii LGB”, „Jak przeżyć z teściami?”, autor monografii: „Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych. W poszukiwaniu czynników ryzyka i czynników chroniących”. Były sekretarz i członek Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

spotkanie grudniowe

Zarząd

Oddziału Warszawskiego

Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza

3 grudnia 2018 roku

 o godzinie 17:15

 na wykład:

O podobieństwach rodzinnych, deformacjach rodzinnych i wyjaśnieniach, których pragniemy gdy miłość się kończy. Czytając Moravię Wittgensteinem

separation_II

Wykład wygłosi:

mgr Amadeusz Just

 (IF UW) 

Spotkanie odbędzie się w sali nr 4

Instytutu Filozofii, UW

Jednym z powracających wątków tak wczesnej, jak i późnej myśli Ludwiga Wittgensteina jest zagadnienie wyjaśnień, które w naszym ujęciu filozofii gotowi jesteśmy uznać za satysfakcjonujące. Problem ten dotyczy zarówno umiejętności zdania sobie sprawy z pragnienia odnośnie do tego, co przy pomocy dostępnych filozofii środków chcielibyśmy osiągnąć w odróżnieniu od tego, co, przy pomocy dostępnych nam środków, faktycznie znajduje się w naszym zasięgu, jak i gotowości do uznania za rozwiązanie czegoś, co zdaje się być dopiero jego pierwszym etapem.

Uparte poszukiwanie wyjaśnień towarzyszy nam również w naszym codziennym życiu, zazwyczaj w momentach tragicznych. Przykładem takiego tragicznego momentu, na którym skupię się w moim wystąpieniu, będzie nieszczęśliwa miłość Riccarda i Emilii, bohaterów powieści Alberta Moravii Pogarda. Specyficzny charakter powieści Moravii, w której główny bohater jest również fikcyjnym autorem samej książki, daje możliwość opisania, jak wygląda poszukiwanie wyjaśnień, które wydają nam się jedynymi, które jesteśmy gotowi w określonych sytuacjach przyjąć jako satysfakcjonujące oraz w jaki sposób równocześnie nie dostrzegamy tych odpowiedzi, które są nam od samego początku bezpośrednio dostępne. Analogia między pewnymi tendencjami w tradycyjnym ujęciu filozofii krytykowanymi przez Wittgensteina a naszymi codziennymi relacjami społecznymi zakłada, że zarówno w pierwsze, jak i w drugie wpisane są różnego rodzaju ideały, wzorce i postulaty. Prezentując oryginalne odczytanie Wittgensteinowskiego pojęcia podobieństwa rodzinnego ujętego jako krytyka wspomnianych tendencji, zaproponuję analogiczne do niego pojęcie deformacji rodzinnej, które pomoże mi w nowy, atrakcyjny sposób spojrzeć na historię nieszczęśliwej miłości z powieści Moravii.

Amadeusz Just – doktorant w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej Instytutu Filozofii UW. Zajmuje się filozofią Arthura Schopenhauera i Ludwiga Wittgensteina, filozofią społeczną, animal studies, oraz relacją między filozofią a literaturą. Obecnie pracuje nad projektem dotyczącym niedyskursywnych praktyk społecznych. W roku akademickim 2018/2019 stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) na Freie Universität Berlin. Członek Österreichischen Ludwig Wittgenstein Gesellschaft.

Wstęp wolny. ZAPRASZAMY!!!

Ilustracja: Edvard Munch, Separacja, 1900

spotkanie listopadowe

Zarząd

Oddziału Warszawskiego

Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza

26 listopada 2018 roku

 o godzinie 17:15

 na wykład:

Specyfika

hierarchicznych modeli

związków konsensualnie

nie-monogamicznych

Sartre de Beauvoir

Wykład wygłosi:

mgr Ewelina Baczkowska

 (ISNS UW) 

Spotkanie odbędzie się w sali nr 4

Instytutu Filozofii, UW

Konsensualna nie-monogamia jest pojęciem „parasolem” odnoszącym się do różnych typów związków, opartych na przyzwoleniu na brak wyłączności seksualnej i/lub emocjonalnej partnerów. W zależności od tego, jak wytyczą oni granice swoich wolności mówić możemy o różnych typach związków – np. swinging, poliamoria, małżeństwo otwarte seksualnie. Podczas wprowadzenia przybliżę najważniejsze wyznaczniki modeli oraz proces przemian zachodzących w ich obrębie. W części empirycznej wystąpienia skoncentruję się na głównych zasadach funkcjonowania oraz specyfice relacji konsensualnie nie-monogamicznych, w których jeden ze związków ma status nadrzędny, został on przez jednostkę wybrany jako swoisty punkt odniesienia i oś życia.

Ewelina Baczkowska – absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, doktorantka w Katedrze Studiów Rodziny i Patologii Społecznej ISNS UW. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z socjologią bliskich związków oraz intymności, szczególnie w kontekście przemian w ich obrębie oraz kształtowania się nowych modeli relacji intymnych.

Wstęp wolny. ZAPRASZAMY!!!

Ilustracja: Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, autor fotografii nieznany

spotkanie październikowe

Zarząd

Oddziału Warszawskiego

Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza

29 października 2018 roku

 o godzinie 17:15

 na wykład:

Benedykt Stattler

a Immanuel Kant.

Polemika totalna

Stattler

Wykład wygłosi:

Adam Skowron

 (UKW) 

Spotkanie odbędzie się w sali nr 4

Instytutu Filozofii, UW

Nietrudno zgodzić się ze stwierdzeniem, że idealizm transcendentalny należy do najważniejszych koncepcji filozoficznych powstałych w nowożytności, czy nawet w historii filozofii w ogóle. Jego twórca – Immanuel Kant – jeszcze za życia był i jest do dziś uznawany za jednego z największych myślicieli europejskich. Przyzwyczailiśmy się do „wielkiego Kanta”, do Kanta (jak to okreslił go Mojżesz Mendelssohn) „wszystkomiażdżącego” swoją Krytyką, nawet laicy znają to nazwisko i wiążą je z osobą filozofa zasługującego na szacunek swoimi dokonaniami. Nie stało się tak jednak od razu. Pierwsze wydanie Krytyki czystego rozumu wzbudziło wiele reakcji ówczesnych intelektualistów, nie tylko pozytywnych ale i skrajnie negatywnych. Najbardziej zaciekłym przeciwnikiem Kanta był bawarski jezuita Benedykt Stattler, który od roku 1788 aż do swojej śmierci napisał szereg dzieł wymierzonych w idealizm transcendentalny i jego twórcę. Stattlerowski dwutomowy Anty-Kant był dziełem odpierającym niemal wszystkie tezy Krytyki czystego rozumu, próbującym przy tym dowieść, że Kant jest hochsztaplerem, nie posiada podstawowej wiedzy z z zakresu logiki i ontologii i że jego koncepcje są pełne błędów i mogą być wręcz niebezpieczne dla chrześcijan.

Niniejszy referat dotyczyć będzie dzieła Anty-Kant Stattlera, jego treści a także reakcji, jakie wywołał. Warto dodać, że wedle niektórych źródeł Kant znał owo dzieło a jego autora uważał za jednego z najważniejszych krytyków swojej filozofii.

Adam Skowron, absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. W badaniach koncentruje się na historii filozofii późnonowożytnej, ze szczególnym naciskiem na filozofię niemiecką, jej tradycję i źródła. Jest również tłumaczem z języka niemieckiego. Obecnie zajmuje się projektem tłumaczenia na język polski dzieła oświeceniowego myśliciela Benedykta Stattlera pt. „Anty-Kant”. W zamyśle, tłumaczenie to ma rozszerzyć naszą dotychczasową wiedzę na temat recepcji myśli Kanta, a także zwrócić uwagę na nieznane dotychczas wobec niej zarzuty

Wstęp wolny. ZAPRASZAMY!!!

Ilustracja: Okładka wydania z 2013 r. Nabu Press, https://www.amazon.com/Anti-Kant-Erster-German-Benedikt-Stattler/dp/1289792763