Korespondencja z „Ruchem Filozoficznym”

Polskie Towarzystwo Filozoficzne od 1911 roku publikuje kwartalnik Ruch Filozoficzny, w którym zamieszcza informacje o najważniejszych wydarzeniach w środowisku filozoficznym.

Są to:

  1. sprawozdania z konferencji (do ok. 10 stron),
  2. artykuły – ważniejsze odczyty (ok. 15 stron);
  3. krótkie autoreferaty z odczytów (do ok. 5 stron);
  4. ecenzje ważnych książek;
  5. inne ważne informacje (np. nadanie honorowego doktoratu, jubileusz koryfeusza) krótko ujęte;
  6. informacje o zgonach i mniejsze lub większe informacje biograficzne. Większe – w przypadku zgonu ważnej postaci;
  7. zapowiedzi planowanych konferencji i innych ważnych spotkań (ze znacznym wyprzedzeniem – bo to kwartalnik).

Gorąco zachęcamy Państwa do nadsyłania materiałów dokumentujących ruch filozoficznej myśli w naszym środowisku.

Za publikację artykułu w Ruchu Filozoficznym otrzymuje się 6 punktów.
Wszystkie informacje o ilości stron są orientacyjne.

Materiały prosimy nadsyłać do mgra Kazimierza Czarnoty – warszawskiego korespondenta Ruchu Filozoficznego na adres: arba4@wp.pl.

Czerwcowe spotkanie Oddziału Warszawskiego

Zarząd
Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza
11 czerwca 2012 roku (poniedziałek)
o godzinie 1715
na wykład pt.

Prawda jako wartość w nauce

Wykład wygłosi:
prof. dr hab. Barbara Tuchańska
Instytut Filozofii
Uniwersytetu Łódzkiego

Abstrakt:
Podstawą moich rozważań jest ontologia Heideggera, zmodyfikowana w taki sposób, by stała się hermeneutyczną ontologią społeczno-historyczną, uwzględniającą bycie wspólnotowe i aksjologiczne ustrukturowanie bycia. W takiej ontologii akty poznawcze można umieścić nie tylko w języku, w dialogu i w kole hermeneutycznym, ale także w sytuacji społeczno-historycznej, a wartości można rozważać zarówno w ujęciu ontologicznym, jak i ontycznym.

Ujęcie ontologiczne wymaga rozjaśnienia sytuacji aksjologicznej jednostki i wspólnoty, ujęcie ontyczne – analizy indywidualnego przeżywania wartości, normatywnego wymiaru relacji społecznych i normatywno-instytucjonalnego wymiaru praktyki społecznej.

W nauce prawda ujęta jako wartość jest korelatem indywidualnych aktów zaangażowania i brania na siebie odpowiedzialności za prawdę (rozumianą jako prawdziwość czy prawdomówność), relacji między badaczami kształtowanych przez zaufanie oraz instytucji społecznych stojących na straży prawdziwości i wymuszających dążenie do niej. Z racji konstytutywnej roli prawdy praktyka naukowa ukazuje się jako poznawcza praktyka prawdziwościowa, a jej bycie jako bycie-w-prawdzie-i-w-nieprawdzie.

Spotkanie odbędzie się
w Sali nr 109 (d. 13) im. Kazimierza Ajdukiewicza
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
przy Krakowskim Przedmieściu 3

Wstęp wolny !!

Nadzwyczajne spotkanie Oddziału Warszawskiego

Zarząd
Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza
29 maja 2012 roku (wtorek)
o godzinie 17:15
 na     n a d z w y c z a j n e    s p o t k a n i e

w Pałacu Staszica.

Wykład pt.

Od Logosu do Trójcy Świętej.

Rozwój hellenistyczno-judeo-chrześcijańskich wierzeń religijnych od Pitagorasa do Tertuliana 

wygłosi:
prof. Marian Hillar, M.D., Ph.D.

Profesor filozofii i studiów religijnych w Texas Southern University w Houston (USA), gdzie jest także dyrektorem Center for Philosophy and Socinian Studies (placówki badawczej rozwijającej w USA studia nad myślą Braci Polskich i socynianizmem).

Założyciel i redaktor naczelny czasopisma „Essays in the Philosophy of Humanism” wydawanego przez American Humanist Association. Jest autorem licznych publikacji z zakresu historii filozofii, rozwoju idei wolności sumienia i rozdziału religii od państwa. Tłumacz na j. angielski i wydawca pism Michała Serveta.

Członek American Philosophical Association, American Academy of Religion, Servetus International Society. Jest absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku. Mieszka w USA, gdzie prowadzi swoje prace naukowe, zawodowo związany z amerykańskim szkolnictwem wyższym.

W 2012 roku wydawnictwo Cambridge University Press opublikowało książkę Prof. M. Hillara przyjętą w środowiskach naukowych z dużym zainteresowaniem: – „From Logos to Trinity. The Evolution of Religious Beliefs from Pythagoras to Tertulian” (Od Logosu do Trójcy Świętej. Ewolucja wierzeń religijnych od Pitagorasa do Tertuliana).

UWAGA!!! ZMIANA!!! UWAGA !!!

Dzięki uprzejmości Instytutu Filozofii i Socjologii PAN,
spotkanie odbędzie się
w Sali nr 154 (I piętro, lewe schody) Pałacu Staszica
przy Nowy Świat 72/74

WSTĘP WOLNY

Z wyrazami szacunku,
mgr Jacek Wolski
sekretarz
Oddział Warszawski PTF

Majowe spotkanie Oddziału Warszawskiego

Zarząd Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza
14 maja 2012 roku (poniedziałek) o godzinie 17:15

na drugie spotkanie z cyklu
Filozofowie Pedagogom, Pedagodzy Filozofom

Referat wygłosi dr Paweł Krupa OP, Dyrektor Instytutu Tomistycznego w Warszawie, wykładowca PWT w Warszawie, wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów w Krakowie.

Temat spotkania:
Arystoteles na ambonie.
 O rozumności teologii chrześcijańskiej według Tomasza z Akwin

Abstrakt:
Średniowiecze to okres wytężonej pracy uczonych nad ocaleniem i recepcją spuścizny intelektualnej Antyku. Przez wprowadzenie systemu nauczania opartego na wzorcu sztuk wyzwolonych (artes liberales), filozoficzna myśl grecka i rzymska przenika za mury średniowiecznych klasztorów i uniwersytetów. Niektórzy teologowie chrześcijańskiego Zachodu zobaczą w tym zjawisku zagrożenie dla ortodoksji, inni – wśród nich Tomasz z Akwinu – szansę na lepsze opisanie prawd objawionych. Czy racjonalność wiary nie jest utopią? Czy filozofia i teologia mogą podjąć twórczy dialog?

Spotkanie odbędzie się
w Sali nr 109 (d. 13) im. Kazimierza Ajdukiewicza
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
przy Krakowskim Przedmieściu 3

WSTĘP WOLNY

Z wyrazami szacunku,
mgr Jacek Wolski
sekretarz Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego