Spotkanie styczniowe

Mamy zaszczyt zaprosić na comiesięczne spotkanie Oddziału Warszawskiego PTF, które odbędzie się 20 stycznia o godzinie 18 w Auli im. Marii Ossowskiej w budynku Instytutu Filozofii UW na Krakowskim Przedmieściu 3. Naszym gościem będzie mgr Mateusz Łukasiak, który wygłosi wystąpienie pt. „Wolność morfologiczna, czyli o prawie do daleko idących modyfikacji własnego ciała i umysłu”. Poniżej zamieszczamy abstrakt wystąpienia i sylwetkę naszego Prelegenta. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Koncepcja wolności morfologicznej ściśle związana jest i wyrasta bezpośrednio z praw człowieka i praw obywatelskich. Według Andersa Sandberga jest to prawo do „nie tylko do samoposiadania swojego ciała, ale również do jego modyfikacji podług swoich oczekiwań” co w kontekście nowych technologii i możliwości przez nie zapewnianych może oznaczać ingerencje tak kosmetyczne jak i chirurgiczne czy geneteyczne. Podczas kiedy samoaktualizacja i rozwój osobisty czy ingerencje we własne ciało nie budzą u większości osób znaczącego sprzeciwu to niektóre z dostępnych i rozwijających się technologii mogą znacząco wpływać na jednostkę w kontekście społecznym i prawnym jak również pośrednio lub bezpośrednio na inne osoby na przykład na potomstwo w kontekście modyfikacji genetycznej rodzica i wymagają prospektywnych dyskusji i pogłębionej refleksji etycznej i prawnej. W trakcie wystąpienia zarysowana zostanie koncepcja wolności morfologicznej według najważniejszych autorów, przedstawione zostaną najważniejsze technologie w których może się ona krystalizować, oraz omówione zostaną prawne i etyczne problemy, wątpliwości i nadzieje, którymi może poskutkować jej realizacja.

Mateusz Łukasiak. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek założyciel i prezes Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego.

Spotkanie grudniowe

Mamy zaszczyt zaprosić na comiesięczne spotkanie Oddziału Warszawskiego PTF, które odbędzie się 16 grudnia o godzinie 18 w Auli im. Marii Ossowskiej w budynku Instytutu Filozofii UW na Krakowskim Przedmieściu 3. Naszym gościem będzie prof. Paweł Frelik z Ośrodka Studiów Amerykanistycznych UW, który wygłosi wystąpienie pt. „Filozofowanie fantastyką: science fiction, realizm spekulatywny, nauka”. Poniżej zamieszczamy abstrakt wystąpienia i sylwetkę naszego Prelegenta. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Chociaż luźno skonfederowana szkoła filozoficzna realizmu spekulatywnego, literatura science fiction oraz nauki biologiczne i fizyczne wydają się mieć ze sobą mało wspólnego, bliższe spojrzenie na to, czym się zajmują i z jakiego rodzaju problemami się mierzą wykazuje cały szereg zaskakujących zbieżności i rezonansów. W swojej prezentacji postaram się zmapować ich wzajemne relacje oraz zaproponować, że realizm spekulatywny i niektóre formy literatur fantastycznych opierają się na podobnym modelu myślenia o świecie i istotach go zamieszkujących. Z kolei cały szereg proponowanych przez nie wizji w ciągu ostatnich kilku dekad zbiega się z najnowszymi odkryciami dotyczącymi – przykładowo – świadomości zwierząt czy systemów komunikacji roślin.

Paweł Frelik jest profesorem uczelni w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW, gdzie prowadzi również Pracownię Tekstów i Mediów Spekulatywnych. Naukowo zajmuje się science fiction, mediami audiowizualnymi (film, telewizja, gry wideo, wideo muzyczne) i kulturą nie-popularną. Jest autorem, między innymi, ponad 100 publikacji zagranicznych w tych dziedzinach, członkiem rad redakcyjnych Science Fiction Studies, Extrapolation oraz Journal of Gaming and Virtual Worlds oraz współredaktorem serii książkowej New Dimensions in Science Fiction wydawanej przez University of Wales Press. W latach 2012-14 piastował stanowisko Prezesa Science Fiction Research Association jako pierwszy członek Zarządu spoza USA i Kanady w historii organizacji, a obecnie zasiada w jej Zarządzie jako Immediate Past President. Jest również Division Head Sekcji Science Fiction w International Association for the Fantastic in the Arts. W 2017 był pierwszym nie-anglojęzycznym laureatem nagrody Thomas D. Clareson Award za działalność na rzecz badań nad science fiction.

Spotkanie listopadowe

Mamy zaszczyt zaprosić na comiesięczne spotkanie Oddziału Warszawskiego PTF, które odbędzie się 18 listopada o godzinie 18 w Auli im. Marii Ossowskiej w budynku Instytutu Filozofii UW na Krakowskim Przedmieściu 3. Naszym gościem będzie mgr Michał Rzeczycki, doktorant Zakładu Filozofii polityki IF UW, który wygłosi wystąpienie pt. „Problemy ustrojowe czasu polaryzacji, czyli o reformie Senatu”. Poniżej zamieszczamy abstrakt wystąpienia, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Ustrój polityczny lub inaczej forma prawna organizacji wspólnoty jest tym, co czyni państwo rzeczywistym i poznawalnym bytem. Choć jest to prawda znana już w greckiej myśli politycznej, to jednak Cyceronowi zawdzięczamy wyjątkowo stanowcze podkreślenie roli prawa, jako czynnika spajającego ludzką gromadę we wspólnotę polityczną. Rzecz jasna, starożytne rozważania nad najlepszym ustrojem politycznym były zorientowane przede wszystkim na wychowywanie do cnoty i wyzwolenie pełni potencjalności człowieka. Nim jednak prawodawca skupi się na tym wzniosłym celu, musi wcześniej upewnić się, że projektowana forma prawa gwarantuje stabilność. Cyceron zdawał sobie z tego sprawę, dlatego zaproponował koncepcję rządu mieszanego, który ma równoważyć władzę poszczególnych elementów ustrojowych i zapewnić, że państwo nie popadnie w tyranie bądź anarchię. Dalekim echem regimen commixtum jest teoria Monteskiusza, który w „Duchu praw” wyróżnił trzy sposoby przejawiania suwerenności: wykonywanie praw, uchwalanie praw oraz badanie zgodności faktów z prawem już uchwalonym. Trójpodział, wpisany do większości współczesnych konstytucji, ma być gwarantem zachowania stabilności. Jednak współczesne interpretacje tej koncepcji odeszły daleko od interpretacji Monteskiusza. Wyróżnienie władz pozostawało bowiem w ścisłym związku z socjologicznym podłożem, na którym oparte było funkcjonowanie danej instytucji konstytucyjnej. Tymczasem współczesne zastosowania trójpodziału zadowalają się wyłącznie samym formalnoprawnym rozróżnieniem. Można mieć wątpliwości, czy to wystarczy w obliczu coraz bardziej polaryzujących się społeczeństw i czy wzajemnie zwalczające się grupy nie zaczną – dzięki demokratycznym wyborom – wykorzystywać instytucji państwa do wzajemnego zwalczania się. Współczesny kryzys liberalizmu jest po części kryzysem prawa, które stało się wyłącznie opisem norm postępowania, a przestało być narzędziem opisu rzeczywistości społecznej. Tymczasem to kultura polityczna, jaka panuje w danym społeczeństwie, stanowi miarę wyzwania, któremu instytucje muszę sprostać, żeby zagwarantować stabilność państwa.

Spotkanie Październikowe

Po przerwie wakacyjnej mamy zaszczyt zaprosić na comiesięczne spotkanie Oddziału Warszawskiego PTF, które odbędzie się 14 października o godzinie 18 w Auli im. Marii Ossowskiej w budynku Instytutu Filozofii UW na Krakowskim Przedmieściu 3. Naszym gościem będzie dr Sebastian Szymański z Wydziału Artes Liberales UW, który wygłosi wystąpienie pt. „Etyka Sztucznej Inteligencji: podstawowe problemy”. Poniżej zamieszczamy abstrakt wystąpienia, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Upowszechnienie systemów sztucznej inteligencji można traktować jak wielki eksperyment społeczny, którego skutków nie jesteśmy pewni, choć możemy być pewni, że będzie on miał poważne konsekwencje etyczne. Celem referatu będzie zaprezentowanie głównych obszarów etyki sztucznej inteligencji jako działu etyki stosowanej.
Etykę sztucznej inteligencji można podzielić na dwa działy: etykę dla sztucznej inteligencji i etykę w sztucznej inteligencji. Pierwszy dział obejmuje kwestie etyczne dotyczące relacji między ludźmi, którzy tworzą, wykorzystują i użytkują sztuczną inteligencję. Drugi zagadnienia etyczne odnoszące się do relacji między systemami sztucznej inteligencji i ludźmi, czyli przede wszystkim implementację reguł etycznych w systemach działających w świecie fizycznym.
Część systemów sztucznej inteligencji wchodzi w interakcje z ludźmi w świecie fizycznym. Tego rodzaju interakcje rodzą wiele problemów etycznych związanych wyrządzenia szkody ludziom. Prowadzi to konieczności implementacji w takich systemach sztucznej inteligencji wartości i zasad etycznych, co pozwoli zapewnić przewidywalność ich zachowań oraz ochronę praw ludzi wchodzących z nimi w interakcje. Te dwie opcje omówię ona przykładzie programu The Moral Machine realizowanego przez Massachusetts Institute of Technology oraz prób zastosowania teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa w uczeniu maszynowym i samochodach autonomicznych. Przedstawię również dotychczasowe praktyczne implementacje zasad etycznych w maszynach wyposażonych w sztuczną inteligencję na przykładzie robota Nao.

Spotkanie Czerwcowe

Mamy zaszczyt zaprosić na czerwcowe spotkanie Oddziału Warszawskiego PTF, które odbędzie się 11 czerwca o godzinie 18 w sali nr 4 budynyku Instytutu Filozofii UW na Krakowskim Przedmieściu 3. wystąpienie pt. „The philosophical Aspects of The Copernican Controversy in England Between 1543 and 1727 from Robert Recorde to Isaac Newton” wygłosi dr Krzysztof Konstanty Vorbrich (notka biograficzna poniżej). Na życzenie naszego gościa wystąpienie zostanie wygłoszone w języku angielskim. Serdecznie zapraszamy!

Krzysztof Konstanty Vorbrich has got the following academic degrees: MSc Physics, MSc Astronomy, MA English Philology, PhD Physics, and PhD English Philology from Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland. He has conducted research under the auspices of the Polish Academy of Sciences (PASc) mainly in the domains of VLBI (short for Very Long Baseline Interferometry), and satellite/inertial integrated navigation systems. For several years he extensively researched these aforementioned navigation systems at the Institute of Flight
Guidance and Control, Carolo-Wilhelmina Technical University in Braunschweig, Germany within the framework of visiting scientist stipends and within a European Commission Project conducted between this Institute and PASc. He then proceeded to research these systems at Nanyang University in Singapore, mainly within the framework of a Tan Chin Tuan visiting scientist stipend and lectured on these systems under an invitation from universities in New
Zealand and Australia and during scientific conferences in the UK and the USA. He also holds an Ocean Going Yacht Master and glider pilot qualifications and is therefore competent as a professional seaman and both ocean and aviation navigator using this garnered expertise in his practical scientific research on the satellite/inertial systems resulting in scientific publications. In the fields of physics, astronomy and their history, and the philosophy of science, he has researched the theories of Copernicus, Newton, and Einstein in a Space
Research context. In the field of English Philology, amongst others, he has extensively researched the history and philosophy of British belles-lettres, as well as scientific and maritime literature within the Pacific Rim. In doing so he has continued his above mentioned scientific research with a deep humanistic orientation. He has published more than one hundred scientific papers, six academic books and one commemorative book on sport sailing for the Academic Sport Association.

Spotkanie majowe

Niniejszym mamy zaszczyt zaprosić Państwa na majowe spotkanie PTF Warszawa, które odbędzie się o godzinie 18 30 dnia szóstego maja w sali nr 205 Starej Biblioteki UW (Kampus Główny). Referat pt. „Myśl sumeryjska, asyryjska i babilońska z punktu widzenia dzisiejszej filozofii nauki” wygłosi prof. Janusz Sytnik-Czetwertyński z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Poniżej znajdą Państwo abstrakt referatu i krótki biogram Profesora. Zapraszamy serdecznie!

Wedle historyków filozofii, refleksja Sumerów i ich bliskowschodnich następców nie miała charakteru systematycznej wiedzy. Ta bowiem bierze początek dopiero w koncepcji Talesa, jak uważamy – pierwszego naukowca w dziejach. Niniejszy wykład nie ma zamiaru tej tezy podważać. Jego zadanie jest inne. Biorąc pod uwagę dzisiejszy aparat naukowy i mając na względzie obecną systematykę filozofii, jej dyscyplin i nurtów, próbuje sklasyfikować refleksję sumeryjską i wskazać płynące z tej klasyfikacji konsekwencje. W literaturze światowej nikt nie próbował analizować tej refleksji w konwencji współczesnego podziału dyscyplin filozoficznych, zadawalając się jedynie – z racji powszechnego uznania myśli sumeryjskiej za nienaukową – analizą literacką, soteriologiczną czy kulturową. Tymczasem myśl ta, choć nie była wiedzą i co do tego nie można mieć żadnych wątpliwości, choć nie miała jeszcze starogreckiego rozmachu, brak jej uniwersalności i systematyczności, to jednak posiada pewną oryginalność, która można by określić mianem naturalistycznego egzystencjalizmu. Naturalizm bierze się z oczywistości i bezpośredniości myśli sumeryjskiej, traktującej rzeczywistość wprost. Egzystencjalizm zaś wyraża się w poglądzie o nonsensowności ludzkiej natury, braku celu życia oraz w zasadzie nieustannego trwania. Biorąc pod uwagę współczesną systematykę myśli filozoficznej możemy zatem powiedzieć: filozofia jako nauka rozpoczęła się od greckiej filozofii przyrody, zaś filozofia jako refleksja rozpoczęła się od sumeryjskiego egzystencjalizmu.

Janusz Sytnik-Czetwertyński jest dr hab. filozofii (podstawą kolokwium habilitacyjnego była książka „Postacie bytu realnego”, stanowiąca plon wieloletnich badań autora z zakresu ontologii formalnej). W latach 2003-2013 wykładał na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie od 2007 pełnił funkcję kierownika Pracowni Filozofii. Od 2013 jest pracownikiem Instytutu Filozofii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w Krakowie.

Spotkanie Kwietniowe

Mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa na kwietniowe spotkanie PTF Warszawa, które odbędzie się 8 kwietnia o godzinie 18:30 w sali 205 budynku Starego BUW (Kampus Główny UW). Prelegentem będzie dr hab. Grzegorz Iniewicz z UJ, który wygłosi wystąpienie pt. „Problemy etyczne w pracy terapeutycznej z osobami nieheteronormatywnymi i transpłciowymi”. Abstrakt wystąpienia i biogram naszego prelegenta znajdziecie Państwo poniżej. Serdecznie zapraszamy!

Praca psychoterapeutów regulowana jest etyczno–zawodowymi normami zawartymi w różnych dokumentach. Normy te odnoszą się do samego terapeuty jak też do relacji które buduje on z pacjentami. Praca terapeutyczna z osobami nieheteroseksualnymi oraz transpłciowymi również regulowana jest ogólnymi normami etyczno-zawodowymi. Pojawiają się tu jednak specyficzne problemy i dylematy. Dotyczą one między innymi kwestii ujawniania się, informowania rodziców lub opiekunów prawnych o ważnych kwestiach, czy podejmowania terapii, której celem jest zmiana orientacji seksualnej. Odnoszą się również do samego terapeuty, przykładowo czy posiada on odpowiednie kompetencje, a także świadomość ewentualnych własnych ograniczeń w pracy osobami LGBT. Powyższe kwestie zostaną poruszone podczas wystąpienia.

Grzegorz Iniewicz – dr hab., psycholog, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy. Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Psychoterapeuta w Oddziale Klinicznym Klinik Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Współpracownik Uniwersytetu SWPS. Superwizor kilku ośrodków psychoterapeutycznych. Wykładowca na kursach psychoterapeutycznych i studiach podyplomowych z seksuologii. Autor prac z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii, etiologii zaburzeń emocjonalnych, seksuologii i psychologii LGB. Współredaktor książek: „Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej”, „Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia”, „Wprowadzenie do Psychologii LGB”, „Jak przeżyć z teściami?”, autor monografii: „Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych. W poszukiwaniu czynników ryzyka i czynników chroniących”. Były sekretarz i członek Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.